Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за международна дейност и връзки с обществеността » Проекти по ОП » Agro_less English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
AGRO_LESS
 
Проект AGRO_LESS, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.

Обща цел на проекта

Общата цел на проекта е приемането на стратегическа референтна рамка в трансграничния регион за подкрепа на селското население при прилагането на практики в земеделието, които ограничават приходите от земеделска дейност (чрез торене, напояване и растителна защита), което води до намалено въздействие на агро-продуктите върху околната среда и подобрява качеството на селскостопанските продукти и стоки.

Очаквани резултати по проекта
  • Увеличаване на производството чрез идентифициране на областите на намалена производителност и модернизиране на тяхното управление в областта;
  • Запознаване на земеделските производители с европейските директиви, които изискват от тях да спазват законовите правила, свързани с въпроси на управлението на земеделието и околната среда;
  • Икономическо подобрение на производството на растителни култури чрез намалената употреба на торове и вода;
  • Предложени възможности за по-добро управление на ресурсите;
  • Свеждане до минимум риска за околната среда особено по отношение на замърсяването с нитрати и замърсяване на подпочвените води чрез оптимизиране на агрохимически продукти.
Териториален обхват на услугите

Териториалният обхват на услугите е област Кърджали.

Целеви групи

Основните целеви групи, към които е насочен проектът, са както следва:
  • Земеделски производители от област Кърджали.

Обучение на земеделски производители от Кърджалийски регион, проведено на 26 и 27 ноември 2015 г. в Крумовград


             

Трета среща по проекта в Кавала, 7 септември 2015 г.

Презентация


За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас