Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Процедури » Доцент English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Процедури за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ
  ШРИФТ
20.11.2017 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност Доцент по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 3.7 Администрация и управление; научна  специалност: Организация и управление на производството, обявен в ДВ, бр. 56/11.07.2017 г. и единствен кандидат -  гл. ас. д-р Теодора Орфеева Паришева - Стоева.

Председател на научното жури: доц. д-р Виолета Динкова Дириманова

РЕЦЕНЗИИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 21.12.2017 г. от 12:00ч. в зала 321 на катедра „Мениджмънт и маркетинг“.
---------------------------------------------------------------------------------------
23.10.2017 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.2 Растителна защита; научна  специалност: „Растителна защита /фитофармация/“, обявен в ДВ, бр. 46/09.06.2017 г. и единствен кандидат -  гл. ас. д-р Доньо Христов Гънчев.
 
Председател на научното жури: чл. кор. проф. дсн Йорданка Найденова Кузманова
РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Доньо Христов Гънчев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.11.2017 г. от 10:30ч. в кабинет  № 227 на Факултет по РЗА.
--------------------------------------------------------------------------------------
14.07.2017 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.2 Растителна защита; научна  специалност: Ентомология, обявен в ДВ, бр. 19/28.02.2017 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Даниела Йорданова Атанасова.

Председател на научното жури: проф. д-р Радослав Андреев Андреев.
РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл.ас. д-р Даниела Йорданова Атанасова.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.08.2017 г. от 11:00ч. в 219 зала на факултет РЗА.
 
--------------------------------------------------------------------------------------
11.07.2017 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.2 Растителна защита; научна  специалност: Ентомология, обявен в ДВ, бр. 19/28.02.2017 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Недялка Георгиева Палагачева.

Председател на научното жури: проф. дсн Хари Янков Самалиев
РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл.ас. д-р Недялка Георгиева Палагачева.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.08.2017 г. от 09:30ч. в 218 зала на катедра Ентомология.
 
--------------------------------------------------------------------------------------
23.06.2017 г.

Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по научната специалност: Фуражно производство, ливадарство,    професионално направление: 6.1 Растениевъдство, област на висше образование:  Аграрни науки и ветеринарна медицина,  обявен в ДВ, бр. 19/28.02.2017 год. и единствен кандидат гл.ас. д-р АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ СЕВОВ.

Председател на научното жури:
проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин
РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Атанас Веселинов Севов за участие в конкурс за заемане на АД Доцент  по научната специалност: Фуражно производство, ливадарство.
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 31.07.2017 г. от 11:00 във Заседателната зала на катедра Растениевъдство.
 
-----------------------------------------------------------------------------
23.12.2016 год.
 
Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 3.9 Туризъм; научна  специалност: Икономика и управление /Селски и аграрен туризъм/, обявен в ДВ, бр. 59/29.07.2016 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Иван Петров Килимперов.

Председател на научното жури: доц. д-р Красимир Владимиров Александров
РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл.ас. д-р Иван Петров Келимперов

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.01.2017 г. от 11:00ч. в зала на катедра Туризъм.
-----------------------------------------------------------------------------
02.12.2016 год.
 
Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна  специалност: Лозарство, обявен в ДВ, бр. 53/14.07.2015 г. Кандидати в конкурса: доц. д-р Мирослав Найденов Иванов, доц. д-р Здравко Христов Наков, гл. ас. д-р Илиян Николаев Симеонов и гл. ас. д-р Людмил Тодоров Ангелов.

Председател на научното жури: акад. проф. дсн Славчо Георгиев Панделиев

РЕЦЕНЗИИ:
СТАНОВИЩА:
              доц. д-р Мирослав Найденов Иванов
              доц. д-р Здравко Христов Наков
              гл. ас. д-р Илиян Николаев Симеонов
              гл. ас. д-р Людмил Тодоров Ангелов
РЕЗЮМЕТА на научните трудове на доц. д-р Мирослав Найденов Иванов.
РЕЗЮМЕТА на научните трудове на доц. д-р Здравко Христов Наков.
РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл.ас. д-р Илиян Николаев Симеонов.
РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл.ас. д-р Людмил Тодоров Ангелов.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 10.01.2017 г. от 10:30ч. в зала № 335 на Факултет по Лозаро-градинарство
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
21.11.2016 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5 Математика; научна  специалност: Математическо моделиране и приложение на математиката   (в агрономството), обявен в ДВ, бр. 47/21.06.2016 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Велика Николаева Кунева.

Председател на научното жури: проф. д-р Емилия Миткова Михайлова
 
РЕЦЕНЗИИ:
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.12.2016 г. от 11:00ч. в зала № 118 на Лозаро – градинарски факултет.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
16.11.2016 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.3 Биологически науки; научна  специалност: Биохимия (Биохимия на растенията), обявен в ДВ, бр. 74/21.06.2016 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Любка Христова Колева - Вълкова.

Председател на научното жури: проф. д-р Малгожата Ян Моецка Берова

РЕЦЕНЗИИ:
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.12.2016 г. от 11:30ч. в заседателната зала на Факултета по агрономство.
----------------------------------------------------------------------------------------------
03.11.2016  год.

Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ  по научна специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортнота тренировка /вкл. методика на лечебната физкултура/, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по физическо възпитание, област на висше образование:  1. Педагогически науки; обявен в ДВ., бр. 44/10.06.2016 г. и единствен кандидат в процедурата старши преподавател д-р Таня Хипова Колева, преподавател към катедра Физическо възпитание и спорт към ДЕПС на АУ - Пловдив.

Председател на научното жури:  проф. д.п.н Веселин Желязков Маргаритов

РЕЦЕНЗИИ
СТАНОВИЩА
Резюмета на научните публикации и трудове на старши преп. д-р Таня Хипова Колева, с които участва в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент по научната специалност:  Теория и методика на физическото възпитание и спортнота тренировка /вкл. методика на лечебната физкултура/.
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.12.2016 г. от 11:00 ч в Заседателната зала на АУ- Пловдив.
----------------------------------------------------------------------------------------------
15.07.2016 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна  специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения /опитно дело/, обявен в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г. и единствен кандидат гл.ас  д-р Красимира Маринова Узунова.

Председател на научното жури:
проф. д-р Дочка Ценова Димова

РЕЦЕНЗИИ:


Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на  07.09.2016 г. от 11:30 в лаборатория № 7 на катедра Генетика и селекция.
 
-----------------------------------------------------------------------------
 
01.07.2016 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна  специалност: Зеленчукопроизводство, обявен в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г. и единствен кандидат гл.ас  д-р Димка Игнатова Хайтова.

Председател на научното жури: доц. д-р Красимир Иванов Михов

РЕЦЕНЗИИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 22.07.2016 г. от 09:00. в 325 –та  зала на Лозаро-градинарски факултет.
 
-----------------------------------------------------------------------------
02.06.2016 г.

Конкурс за заемане на академична длъжност Доцент по научната специалност: 3. Социални, стопански и правни науки,    професионално направление: 3.8 Икономика, научна  специалност:  Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност, обявен в ДВ, бр. 9/02.02.2016 год. и единствен кандидат гл.ас. д-р ВАНЯ КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА.
 
Председател на научното жури: доц. д-р Емилия Лазарова Ранчева

РЕЦЕНЗИИ:
СТАНОВИЩА:
РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Ваня Кръстева Георгиева за участие в конкурс за заемане на АД Доцент  по научната специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност,  професионално направление:  3.8 Икономика, обявен в ДВ, бр. 9/02.02.2016 год.
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.06.2016 г. от 13:00 във втора зала на Катедра Счетоводство, финанси и статистика.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
10.05.2016 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.2 Растителна защита; научна  специалност: Растителна защита /Фитопатология/, обявен в ДВ, бр. 94/04.12.2015 г.  с единствен кандидат гл. ас. д-р Милена Георгиева Петрова - Димова.

Председател на научното жури: проф. дн Марияна Борисова Накова
РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл.ас. д-р Милена Георгиева Петрова - Димова.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.06.2016 г. от 11:00 часа в Зала периодика на Библиотеката на АУ – Пловдив.
-----------------------------------------------------------------------------
27.04.2016 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна  специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения, обявен в ДВ, бр. 94/04.12.2015 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Марина Петрова Марчева.

Председател на научното жури: проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева

РЕЦЕНЗИИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 18.05.2016 г. от 13:00ч. в каб. № 7  на катедра Генетика и селекция.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
04.12.2015 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна  специалност: Овощарство, обявен в ДВ, бр. 53/14.07.2015 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Галя Стоева Добревска.

Председател на научното жури: проф. д-р Валентин Илиев Личев

РЕЦЕНЗИИ:
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.01.2016 г. от 12:00ч. в каб. № 333 на Факултета по лозаро-градинарство.
-------------------------------------------------------------------------------------- 
17.11.2015 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна  специалност: Лозарство, обявен в ДВ, бр. 53/14.07.2015 г. и единствен кандидат гл.ас. д-р ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ.

Председател на научното жури: акад. проф. дсн Славчо Георгиев Панделиев

РЕЦЕНЗИИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.12.2015 г. от 10:00ч. в зала № 335 на Факултет по Лозаро-градинарство.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
10.11.2015 год.
 
Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4 Науки за земята; научна  специалност: Екология и опазване на екосистемите, обявен в ДВ, бр. 53/14.07.2015 г. и единствен кандидат гл.ас. д-р Екатерина Георгиева Вълчева.

Председател на научното жури: доц. д-р Анна Ганкова Карова

РЕЦЕНЗИИ:
РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл.ас. д-р Екатерина Георгиева Вълчева.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.12.2015 г. от 11:30ч. в катедра Агроекология и ЗАН.
----------------------------------------------------------------------------------------------
28.10.2015 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна  специалност: Овощарство, обявен в ДВ, бр. 38/26.05.2015 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Антон Иванов Йорданов.

Председател на научното жури: доц. д-р Гено Йорданов Пепелянков

РЕЦЕНЗИИ:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 18.11.2015 г. от 12:00ч. в каб. № 333 на катедра Овощарство.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
27.10.2015 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4 Науки за земята; научна  специалност: Екология и опазване на екосистемите, обявен в ДВ, бр. 38/26.05.2015 г. и единствен кандидат гл.ас. д-р Веселка Неделчева Влахова.

Председател на научното жури: доц. д-р Анна Ганкова Карова

РЕЦЕНЗИИ:
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.11.2015 г. от 13:30ч. в катедра Агроекология и ЗАН.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
24.07.2015 г.

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление:

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас