Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Процедури » Професор English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Процедури за заемане на Академична длъжност ПРОФЕСОР
  ШРИФТ

07.07.2017 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 3.8 Икономика; научна  специалност: Икономика и управление, обявен в ДВ, бр. 19/28.02.2017 г. и единствен кандидат доц. д-р Иван Димитров Пенов.

Председател на научното жури: проф. д-р Алекси Георгиев Алексиев

РЕЦЕНЗИИ:


СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на доц. д-р Иван Димитров Пенов.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.09.2017 г. от 10:00ч. в зала № 324 на Агрономически факултет.

--------------------------------------------------------------------------------------

06.07.2017 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.3 Животновъдство; научна  специалност: Птицевъдство, обявен в ДВ, бр. 19/28.02.2017 г. и единствен кандидат доц. д-р Васко Тодоров Герзилов.

Председател на научното жури: проф. дсн Димо Стефанов Пенков

РЕЦЕНЗИИ:


СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на доц. д-р Васко Тодоров Герзилов.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 29.08.2017 г. от 11:00ч. в заседателна зала на катедра Животновъдни науки.

--------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2016  год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"  по научна специалност: Растителна защита /хербология/, професионално направление:  6.2 Растителна защита, област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; обявен в ДВ., бр. 47/21.06.2016 г. и единствен кандидат в процедурата доц. д-р Иван Стоянов Жалнов от катедра „Земеделие и хербология” на АУ - Пловдив.

Председател на научното жури:  проф. д-р Щелияна Христова Калинова

РЕЦЕНЗИИ

СТАНОВИЩА

Резюмета на научните публикации и трудове на доц. д-р Иван Стоянов Жалнов, с които участва в конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по научната специалност:  Растителна защита /Хербология/.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 02.12.2016 г. от 11:30 ч в зала  № 119 на Факултета по Агрономство.

--------------------------------------------------------------------------------------------

28.10.2016  год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"  по научна специалност: Агрохимия, професионално направление:  6.1 Растениевъдство, област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; обявен в ДВ., бр. 36/13.05.2016 г. и единствен кандидат в процедурата доц. д-р  Иван Георгиев Манолов от катедра „Агрохимия и почвознание” на АУ - Пловдив.

Председател на научното жури:  проф. д-р Светла Стоянова Костадинова

РЕЦЕНЗИИ

СТАНОВИЩА

Резюмета на научните публикации и трудове на доц. д-р Иван Георгиев Манолов, с които участва в конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по научната специалност:  Агрохимия.

Описание на цялостната дейност на д-р Иван Манолов, доцент към катедра Агрохимия и почвознание

Удостоверение

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.11.2016 г. от 11:00 ч в зала  № 113 на катедра „Агрохимия и почвознание” – Агрономически факултет.

---------------------------------------------------------------------------------------------

26.10.2016 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"  по научна специалност: Организация и управление на производството, професионално направление:  3.7 Администрация и управление, област на висше образование:  3. Социални, стопански и правни науки; обявен в ДВ, бр. 47/21.06.2016 г. -  единствен кандидат доц. д-р Васко Николов Копривленски от катедра „Мениджмънт и маркетинг” на АУ - Пловдив.

Председател на научното жури:  проф. д-р Нели Андреева Бенчева

РЕЦЕНЗИИ

СТАНОВИЩА

Резюмета на научните публикации и трудове на доц. д-р Васко Николов Копривленски, с които участва в конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по научната специалност:  Организация и управление на производството.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 18.11.2016 г. от 11.00 ч в кабинет № 321 на факултет  Икономика.

----------------------------------------------------------------------------------------------

14.10.2016 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна  специалност: Растениевъдство, обявен в ДВ, бр. 41/31.05.2016 г. и единствен кандидат доц. д-р Танко Пеев Колев.

Председател на научното жури: проф. д-р Радка Велева Иванова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на доц. д-р Танко Пеев Колев.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.11.2016 г. от 11:00. в заседателната зала на катедра „Растениевъдство”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

28.06.2016 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна  специалност: Растениевъдство, обявен в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г. и единствен кандидат доц. д-р Тоня Добрева Георгиева.

Председател на научното жури: проф. д-р Радка Велева Иванова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на доц. д-р Тоня Добрева Георгиева.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 29.08.2016 г. от 10:00. в заседателната зала на катедра „Растениевъдство”.

-----------------------------------------------------------------------------

03.06.2016 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна  специалност: Растениевъдство, обявен в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г. и единствен кандидат доц. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин.

Председател на научното жури: проф. д-р Христина Георгиева Янчева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на доц. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.06.2016 г. от 09:00. в заседателната зала на катедра „Растениевъдство”.

----------------------------------------------------------------------------------------------

28.04.2016 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна  специалност: Растениевъдство, обявен в ДВ, бр. 94/04.12.2015 г. и единствен кандидат доц. д-р Иван Христов Янчев.

Председател на научното жури: проф. д-р Радка Велева Иванова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на доц. д-р Иван Христов Янчев.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.05.2016 г. от 13:00ч. в заседателната зала на катедра „Растениевъдство”.

----------------------------------------------------------------------------------------------

14.12.2015 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.3 Животновъдство; научна  специалност: „Специални отрасли /пчели/“, обявен в ДВ, бр. 53/14.07.2015 г. и единствен кандидат -  доц. д-р Пламен Павлов Петров.

Председател на научното жури: проф. д-р Васил Стоименов Николов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на доц. д-р Пламен Павлов Петров

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 08.01.2016 г. от 11:00ч. в зала № 220 на Факултет по Агрономство.

----------------------------------------------------------------------------------------------

10.12.2015 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.3 Животновъдство; научна  специалност: Овцевъдство и козевъдство, обявен в ДВ, бр. 53/14.07.2015 г. и единствен кандидат доц. д-р Дойчо Петров Димов.

Председател на научното жури: проф. дсн Димитър Фердинандов Греков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на доц. д-р Дойчо Петров Димов

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.01.2016 г. от 11:00ч. в Заседателната зала на Факултет по Агрономство.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11.11.2015 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4 Науки за земята; научна  специалност: Екология и опазване на екосистемите, обявен в ДВ, бр. 53/14.07.2015 г. и единствен кандидат – доц. д-р Диана Атанасова Кирин.

Председател на научното жури: доц. д-р Татяна Нунева Билева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на доц. д-р Диана Атанасова Кирин.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.12.2015 г. от 13:30ч. в  каб. 227 при Факултет по РЗА

-----------------------------------------------------------------------------------------------

07.05.2015 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"  по научна специалност: Мелиорации, професионално направление:  6.1 Растениевъдство, област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; обявен в ДВ, бр. 106/23.12.2014 г.,  единствен кандидат доц. д-р Александър Тодоров Матев от катедра „Мелиорации и геодезия” на АУ - Пловдив.

Председател на научното жури:  проф. д-р инж. Куман Смилков Куманов

РЕЦЕНЗИИ

СТАНОВИЩА

Резюмета на научните публикации и трудове на доц. д-р Александър Тодоров Матев, с които участва в конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по научната специалност:  „Мелиорации”.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 03.06.2015 г. от 11:00 ч в зала  № 22 на Факултета по лозаро-градинарство.

--------------------------------------------------------------------------------------

27.04.2015 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"  по научна специалност: Агрохимия, професионално направление:  6.1 Растениевъдство, област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; обявен в ДВ, бр. 101/09.12.2014 г. -  единствен кандидат доц. д-р Светла Стоянова Костадинова от катедра „Агрохимия и почвознание” на АУ - Пловдив.

Председател на научното жури:  доц. д-р Иван Георгиев Манолов

РЕЦЕНЗИИ

СТАНОВИЩА

Резюмета на научните публикации и трудове на доц. д-р Светла Стоянова Костадинова, с които участва в конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по научната специалност:  Агрохимия.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.06.2015 г. от 10:30 ч в зала  № 113 на катедра „Агрохимия и почвознание” – Агрономически факултет.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 27.11.2015г. от 10:00 часа в I –ва аудитория на Факултет по Агрономство,  проф. д-р Светла Стоянова Костадинова от катедра Агрохимия и почвознание ще изнесе публична академична лекция на тема: Торене и ефективност.

--------------------------------------------------------------------------------------

26.02.2015 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"  по научна специалност: Народно стопанство, професионално направление:  3.7 Администрация и управление, област на висше образование:  3. Социални, стопански и правни науки; обявен в ДВ, бр. 78/19.09.2014 г. -  единствен кандидат доц. д-р Стела Атанасова Тодорова от катедра „Регионално развитие” на АУ - Пловдив.

Председател на научното жури:  проф. д-р Нели Андреева Бенчева

РЕЦЕНЗИИ

СТАНОВИЩА

Резюмета на научните публикации и трудове на доц. д-р Стела Атанасова Тодорова, с които участва в конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по научната специалност:  Народно стопанство.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.03.2015 г. от 11.00 ч в кабинет № 321 на факултет  Икономика.

---------------------------------------------------------------------------------------

25.07.2014 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в област на висше образование:  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.1 Физически науки /приложна физика/; научна  специалност:  Физика; обявен в ДВ., бр. 16/25.02.2014 год. - единствен кандидат доц. д-р ЕМИЛИЯ МИТКОВА МИХАЙЛОВА от катедра „Математика, информатика и физика” на АУ - Пловдив.

Председател на научното жури: проф. дсн Анна Гаро Аладжаджиян

РЕЦЕНЗИИ  

СТАНОВИЩА  

РЕЗЮМЕТА на научните публикации и трудове на доц. д-р Емилия Миткова Михайлова, с които участва в конкурс за „ПРОФЕСОР” по научната специалност: Физика.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на  09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 126  на Лозаро-градинарски факултет. 

 ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 24.03.2015 г. от 09:00 часа в VII аудиторияпроф. д-р Емилия Миткова Михайлова от катедра „Математика, информатика и физика”  ще изнесе публична академична лекция на тема: ХЛОРОГРАФИЯТА – ВЧЕРА И ДНЕС.

---------------------------------------------------------------------------------- 

04.06.2014 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление:  6.1 Растениевъдство; научна  специалност:  Овощарство; обявен в ДВ., бр. 1/03.01.2014 год. - единствен кандидат доц. д-р ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ЛИЧЕВ от катедра „Овощарство” на АУ - Пловдив.

Председател на научното жури: проф. дсн Петър Илиев Митов

РЕЦЕНЗИИ

СТАНОВИЩА

РЕЗЮМЕТА на научните публикации и трудове на доц. д-р Валентин Илиев Личев, с които участва в конкурс за „ПРОФЕСОР” по научната специалност: Овощарство.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на  25.06.2014 г. от 10:30 ч. в зала № 333 на катедра „Овощарство” – Лозаро-градинарски факултет.

**************************************************************

03.06.2014 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление:  6.2 Растителна защита; научна  специалност:  Растителна защита /Хербология/; обявен в ДВ., бр. 1/03.01.2014 год. - единствен кандидат доц. д-р Щелияна Христова Калинова от катедра „Земеделие и Хербология” на АУ - Пловдив.

Председател на научното жури: проф. д-р Тоньо Стоянов Тонев

РЕЦЕНЗИИ

СТАНОВИЩА

РЕЗЮМЕТА на научните публикации и трудове на доц. д-р Щелияна Христова Калинова, с които участва в конкурс за „ПРОФЕСОР” по научна специалност: Растителна защита /Хербология/.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на  27.06.2014 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Агрономически факултет.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 31.03.2015 г. от 15:00 часа в  III аудиторияпроф. д-р Щелияна Христова Калинова от катедра Земеделие и хербология  ще изнесе публична академична лекция на тема: ПРОБЛЕМЪТ С ПЛЕВЕЛИТЕ ПРИ КАРТОФИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ НА ЗАПЛЕВЕЛЯВАНЕТО.

*****************************************************************

30.05.2014 год.

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" в област на висше образование:  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.3 Биологически науки; научна  специалност:  „Физиология на растенията; обявен в ДВ., бр. 1/03.01.2014 год. - единствен кандидат доц. д-р Малгожата Ян Моецка - Берова от катедра „Физиология на растенията и биохимия” на АУ - Пловдив.

Председател на научното жури: проф. д-р Андон Василев Андонов

РЕЦЕНЗИИ

СТАНОВИЩА

РЕЗЮМЕТА на научните публикации и трудове на д

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас