Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Процедури » ОНС Доктор English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Процедури за придобиване на ОНС ДОКТОР
  ШРИФТ

28.05.2018 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Влияние на надморската височина и агротехниката върху фенолния и ароматния профил на винения сорт Вранец, разработена от Душко Драги Неделковски  – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Лозарство“ за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по  научна специалност: Лозарство.

Председател на научното жури:  доц. д-р Ангел Стойчев Иванов
Научен ръководител: проф. дсн Венелин Ройчев Ройчев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.06.2018 г. от 11:00 ч. в 320 зала на катедра „Лозарство“ при факултет по Лозаро- градинарство.

--------------------------------------------------------------------------------------

09.05.2018г.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Изследване на специализирана сеялка за създаване на тревни чимове, разработена от инж. Галя Милчева Христова  – редовен докторант към катедра Механизация на земеделието за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по  научна специалност: Механизация и електрификация на растениевъдството.

Председател на научното жури:  доц. д-р инж. Ангел Димитров Трифонов
Научен ръководител: доц. д-р инж. Димитър Енев Зяпков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 11.06.2018 г. от 11:00 ч. в 9-та аудитория, катедра „Механизация на земеделието“ при факултет по Лозаро-градинарство.

--------------------------------------------------------------------------------------

24.04.2018 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Техника и технология за оползотворяване на растителните остатъци от производството на маслодайна роза в България, разработена от инж. Иван Владимиров Захариев  – редовен докторант към катедра Механизация на земеделието за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по  научна специалност: Механизация и електрификация на растениевъдството.

Председател на научното жури:  доц. д-р инж. Иван Брайков Иванов
Научен ръководител: доц. д-р инж. Димитър Киров Кехайов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в зала № 1 на катедра „Механизация на земеделието“ при факултет по Лозаро- градинарство.

-----------------------------------------------------------------------------

16.02.2018 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Сравнително проучване на системи за борба с плевелите при слънчогледа в условията на Централна Южна България, разработена от  Тодор Иванов Манилов – задочен докторант към катедра Земеделие и хербология за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по  научна специалност: Растителна защита (хербология).

Председател на научното жури:  проф. д-р Мая Динчева Димитрова

Научен ръководител: проф. д-р Иван Стоянов Жалнов

РЕЦЕНЗИИ: 

СТАНОВИЩА: 

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.03.2018 г от 11.00 часа в заседателната зала на Агрономическия факултет.  

---------------------------------------------------------------------------------- 

25.01.2018 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Проучване на растежа и яйчната продуктивност на кокошки (Gallus gallus domesticus) при свободно отглеждане, разработена от Веселина Николаева Бончева  – редовен докторант към катедра „Животновъдни науки“ за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по  научна специалност: Птицевъдство.

Председател на научното жури:  доц. д-р Матина Димитрова Николова

Научен ръководител: проф. д-р Васко Тодоров Герзилов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27.02.2018 г от 11.00 часа в ІА аудитория на Агрономическия факултет. 

------------------------------------------------------------------------------------

12.12.2017 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Ролята на социалния капитал за устойчиво развитие на селските райони разработена от ас. Марияна Иванова Шишкова – редовен  докторант към катедра „Икономика” за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР" по  научна специалност:  Икономика и управление (Аграрна икономика).

Председател на научното жури: проф. д-р Алекси Георгиев Алексиев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.01.2018 г. от 10:00 ч. в  зала № 322 на АФ.

--------------------------------------------------------------------------------------

16.11.2017 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Изследване на влиянието на някои от факторите върху аеродинамичното фракциониране на тютюневи семена, разработена от инж. Йовчо Георгиев Кочев  – докторант на самостоятелна подготовка  към катедра Механизация на земеделието за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по  научна специалност: Механизация и електрификация на растениевъдството.

Председател на научното жури:  доц. д-р инж. Димитър Енев Зяпков

Научен ръководител: доц. д-р инж. Запрян Георгиев Запрянов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 19.12.2017 г. от 10:00 ч. в зала № 1 на катедра „Механизация на земеделието“ при факултет по Лозаро- градинарство.

--------------------------------------------------------------------------------------

31.07.2017 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Сравнителна оценка на растежа, развитието и продуктивността на интродуцирани сортове ориз и влиянието върху тях на препарати за листно третиране, разработена от Иванка Христова Тороманова – редовен докторант към катедра Растениевъдство за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по  научна специалност: Растениевъдство

Председател на научното жури: проф. д-р Борис Стефанов Янков
Научен ръководител: проф. д-р Тоня Добрева Георгиева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.09.2017 г. от 11:00 ч. в  катедра Растениевъдство.

-----------------------------------------------------------------------------

21.07.2017 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Приложение на Географска информационна система при устойчиво използване на земеделски земи за отглеждане на зеленчукови култури, разработена от ас. инж. Вера Венкова Стефанова – Арнаудова – докторант на самостоятелна подготовка към катедра Мелиорации и земеустройство за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по  научна специалност: Зеленчукопроизводство.

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Панайотов

Научни ръководители: доц. д-р инж. Жулиета Арнаудова и доц. д-р Красимир Михов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 11.09.2017 г. от 11:00 ч. в  Зала № 325 на катедра Градинарство, ЛГФ.

--------------------------------------------------------------------------------------

21.07.2017 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Изследване на технология за отопление на оранжерии с биомаса, разработена от ас. инж. Иван Ангелов Митков – редовен докторант към катедра Механизация на земеделието за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по  научна специалност: Механизация и електрификация на растениевъдството.

Председател на научното жури: доц. д-р инж. Димитър Кехайов
Научeн ръководител: доц. д-р инж. Иван Брайков Иванов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 04.09.2017 г. от 10:00 ч. в  Зала № 1 на катедра Механизация на земеделието.

--------------------------------------------------------------------------------------

14.07.2017 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Физиологични изследвания свързани с опитимизиране на микроразмножаването на крушовата подложка OHF- 333 (Pyrus communis L.)., разработена от Наталия Георгиева Димитрова – редовен докторант към катедра Физиология на растенията и биохимия за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по  научна специалност: Физиология на растенията.

Председател на научното жури: проф. д-р Андон Василев Андонов

Научни ръководители: проф. д-р Малгожата Берова и доц. д-р Лиляна Начева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.09.2017 г. от 11:00 ч. в  заседателната зала на Факултета по агрономство.

--------------------------------------------------------------------------------------

11.07.2017 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Биоразнообразие в ябълкова агроценоза в условията на биологично земеделие, разработена от Евгения Иванова Костадинова – редовен докторант към катедра Агроекология за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по  научна специалност: Екология и опазване на екосистемите.

Председател на научното жури: проф. д-р Диана Атанасова Кирин
Научни ръководители: проф. д-р Владислав Попов и доц. д-р Емилия Ранчева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 30.08.2017 г. от 10:00 ч. в зала 228 във ФРЗА.

---------------------------------------------------------------------------------------

31.05.2017 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Координационни съединения на някои преходни метали с новосинтезирани цинамоилни производни, разработена от ас. инж. ИЛИЯНА ДОЧЕВА НИКОЛОВА – докторант на самостоятелна подготовка към катедра Обща химия за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по  научна специалност: Неорганична химия.

Председател на научното жури: доц. д-р Стефан Кръстев

Научни ръководители: проф. д-р Нейко Стоянов, РУ Ангел Кънчев филиал Разград и доц. д-р Атанас Димитров, ПУ Паисий Хилендарски

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 06.07.2017 г. от 11:30 ч. в  зала № 228 на Факултета по РЗА.

-----------------------------------------------------------------------------

29.05.2017 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Проучване върху физиологичния ефект на силиций при хидропонно отглеждане на краставица (Cucumis sativus L.).,   разработена от  ас. Аделина Славова Харизанова – редовен докторант към катедра Физиология на растенията и биохимия за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по  научна специалност: Физиология на растенията.

Председател на научното жури: проф. д-р Андон Василев

Научни ръководители: доц  д-р Златко Златев и доц. д-р Невена Стоева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 03.07.2017 г. от 10:00 ч. в  1-а аудитория на Факултета по агрономство.

-----------------------------------------------------------------------------

13.04.2017 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Паразити и паразитни съобщества на риби от р. Дунав – екология, биоразнообразие и биоиндикация,   разработена от  Мария Красимирова Чунчукова – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Екология и опазване на околната среда” за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР" по  научна специалност: Екология и опазване на екосистемите.

Председател на научното жури: доц. д-р Татяна Нунева Билева
Научен ръководител: проф. д-р Диана Атанасова Кирин


РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ
 
Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.05.2017 г. от 11:00 ч. в  228 зала на Факултет по растителна защита и агроекология.

-----------------------------------------------------------------------------

06.03.2017 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Изследване на садачен апарат за засаждане на присадени и вкоренени ябълкови подложки, разработена от ас. инж. ЙОРДАНКА ЗАПРЯНОВА ЗАПРЯНОВА – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Механизация на земеделието” за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР" по  научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството.

Председател на научното жури: доц. д-р инж. Димитър Киров Кехайов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.04.2017 г. от 10:00 ч. в  зала № 1 на катедра „Механизация на земеделието”.

--------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2017 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: ”Състояние, динамика и насоки на развитие на развъдния и репродуктивния статус на коне от породите Чистокръвна арабска и Шагия”, разработена от ас. МАЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА –  докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Животновъдни науки” за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР" по научна специалност: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването.

Председател на научното жури: проф. д-р Васил Стоименов Николов

Научен ръководител:  проф. д-р Васил Николов, научен консултант: проф. д-р Георги Бързев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 24.03.2017 г. от 13:00 ч. в  1 А аудитория на Факултета по Агрономство.

-------------------------------------------------------------------------------------

16.12.2016 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Ротационен вибрационен семеотделител за сусам, разработена от ас. инж. Рангел Стайков Зайков – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Механизация на земеделието” за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР" по  научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството. 

Председател на научното жури: доц. д-р инж. Ангел Димитров Трифонов

Научен ръководител: доц. д-р инж. Стоян Савов Ишпеков и доц. д-р инж. Дечко Русчев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.01.2017 г. от 11:00 ч. в  9- та зала на катедра „Механизация на земеделието”.

---------------------------------------------------------------------------

25.11.2016 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Производствен потенциал и нвестиционни решения в аграрния сектор (на примера на област Видин)., разработена от Герго Тошев Гергов – докторант на самостоятелна подготовка към катедра Мениджмънт и маркетинг за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР" по  научна специалност:  Организация и управление на производството (селскостопанство и подотрасли).

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: проф. д-р Наньо Танев Нанев

Научен консултант: доц. д-р Керанка Стоянова Недева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.12.2016 г. от 13:00 ч. в  321 учебна зала на катедра „Мениджмънт и маркетинг” при АФ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

21.11.2016 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Физиологичен отговор на слънчогледови Клиърфийд хибриди към хербицида имазамокс.,   разработена от ДОБРИНКА АТАНАСОВА БАЛАБАНОВА – ИВАНОВСКА – задочен докторант към катедра Физиология на растенията и биохимия за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР" по  научна специалност:  Физиология на растенията.

Председател на научното жури: проф. д-р Малгожата Ян Моецка - Берова

Научни ръководители: проф. д-р Андон Василев, проф. д-р Джако Вангронсвелд и проф. д-р Ан Кюперс.

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.12.2016 г. от 12:00 ч. в  1 аудитория на Агрономически факултет.

----------------------------------------------------------------------------------------------

21.11.2016 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Репрудуктивна способност на породата Родопско късорого говедо във връзка с in situ и in vitro съхраняването й., разработена от ас. РАДКА ВАСИЛЕВА МАЛИНОВА – редовен докторанткъм катедра „Животновъдни науки” за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР" по  научна специалност:  Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването.

Председател на научното жури: проф. д-р Васил Стоименов Николов

Научни ръководители: проф. д-р Васил Николов и проф. двмн Димитрина Качева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2016 г. от 11:00 ч. в  1А аудитория на Агрономически факултет.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

16.11.2016 год.

Публична защита на докторска дисертация на тема: Обследване разпространението по тютюна на видове от род (Phelipanche /Orobanche/ spp.) и проучване на нови възможности за борба с паразита,  разработена от ас. МАРИЯН ЯНЕВ ЯНЕВ – редовен докторанткъм катедра „Земеделие и хербология” за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР" по  научна специалност:  Растителна защита /хербология/.

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Стоянов Жалнов

Научни ръководители: проф. д-р Щелияна Калинова и проф. д-р Христо Бозуков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.12.2016 г. от 11:00 ч. в  заседателната зала на АФ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

01.09.2016 год.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас