Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Обяви » Асистент English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Обяви за заемане на академична длъжност АСИСТЕНТ
  ШРИФТ

31.01.2018 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява два конкурса за заемане на академична длъжност „асистент” в:

 • Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, към катедра Математика и информатика – един;
 • Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.9 Туризъм, към катедра Туризъм – един;

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсите са със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи се подават в Личен състав на тел. 032/654-323 и  тел. 032/654-274.

--------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2017г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в:

 • професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност:  Овощарство - един;

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 • Автобиография (CV);
 • Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 • Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 • Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 • Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323  и  моб. телефон 0887 453 860.

--------------------------------------------------------------------------------------

28.02.2017 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност асистент в:

професионално направление: 4.3 Биологически науки, научна специалност:  Биохимия - един;

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 • Автобиография (CV);
 • Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 • Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 • Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 • Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав на тел. 032/654-323  и  в отдел «ЧР» 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

24.01.2017г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява три конкурса за заемане на академична длъжност „асистент” в:

 • Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.3 Биологически науки, научна специалност:  Генетика - един;
 • Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.3 Животновъдство, научна специалност: Говедовъдство и биволовъдство – един;
 • Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: Икономика и управление (аграрна икономика) – един;

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав на тел. 032/654-323  и  в отдел «ЧР» 032/654-454.

----------------------------------------------------------------------------------------------

02.09.2016г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в:

 • професионално направление: 4.3 Биологически науки, научна специалност:  Генетика - един;

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав на тел. 032/654-323  и  в отдел «ЧР» 032/654-454.

----------------------------------------------------------------------------------------------

05.07.2016г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в:

 • професионално направление: 4.3 Биологически науки, научна специалност:  Физиология на растенията - един;

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323  и  моб. телефон 0887 453 860.

-----------------------------------------------------------------------------

09.05.2016г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в:

 • професионално направление: 6.2 Растителна защита , научна специалност:  Растителна защита /хербология/ - един;

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323  и  654-454.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

07.04.2016г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в:

 • професионално направление: Химически науки, научна специалност:  Неорганична химия - един;

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323  и  654-454.

------------------------------------------------------------------------------------------

24.04.2015г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” по:

 • Биохимия, с шифър 01.06.10 - един;

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323  и  654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

26.02.2015г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” по:

 • Селекция и семепроизводство /Растителни биотехнологии/, с шифър 04.01.05 - един;

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323  и  654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

13.01.2015

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурси за академичната длъжност „асистент” по:

 • 05.02.21 „Организация и управление на производството” /по отрасли и подотрасли/, професионално направление: 3.7 Администрация и управление - един;
 • 02.18.01 „Механизация и електрификация на растениевъдството”,  професионално направление: 5.13 Общо инженерство – един;
 • 04.01.19 „Декоративни растения”, професионално направление: 6.1 Растениевъдство – един;

Конкурсите са със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323; 654-454.

---------------------------------------------------------------------------------------

18.12.2014г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” по:

 • Генетика с шифър 01.06.06 - един;

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 • Автобиография (CV);
 • Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  „ магистър” и оригинал на дипломите;
 • Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 • Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 • Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323  и  654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

03.11.2014 год.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент” по научни специалности:

 • Говедовъдство и биволовъдство, шифър 04.02.06 - един;
 • Морфология, шифър 01.06.26 - един;
 • Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването (биология и биотехника на размножаването), шифър 04.02.01 – един;

Конкурсите са със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Диплом за завършено висше образование с придобити ОКС ”бакалавър” и „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации,изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323; 654-454.

---------------------------------------------------------------------------------------

08.09.2014г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” по:

 • Икономика и управление /по отрасли/, професионално направление:  3.8 Икономика - един;

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  „ магистър” и оригинал на дипломите;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323  и  654-454

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.06.2014 год.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент” по научни специалности:

 • 04.01.02  Почвознание - един;
 • 04.01.16  Зеленчукопроизводство - един;
 • Организация и управление на производството;  професионално направление: 3.7 Администрация и управление – един;

Конкурсите са със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Необходими документи:

 • Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 • Автобиография (CV);
 • Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „ магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;
 • Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 • Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 • Списък на публикации,изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323; 654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.02.2014 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „АСИСТЕНТ” по:

Ботаника, с шифър 01.06.03- един;

Конкурсът е със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „ магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Документи се подават в Отдел „Човешки ресурси” - тел. 032/654-454; 654-323. 032/654-454

 -----------------------------------------------------------------------------------

 05.08.2013

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурси за академичната длъжност „асистент” по:

 • 04.01.13 Мелиорации – един;
 • 02.22.01 Екология и опазване на екосистемите - двама;
 • 02.01.39 Селскостопански и хидромелиоративни машини – един;

Конкурсите са със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323032/654-323; 654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------------

17.06.2013

 

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурси за академичната длъжност „асистент” по:

 • 01.06.12 Микробиология - един;
 • 04.01.05 Селекция и семепроизводство на културните растения - един;
 • 02.16.07 Геодезия и земеустройство – един;
 • 05.02.18 Икономика и управление /туризъм/, професионално направление:  3.9 Туризъм - един;
 • 05.02.21 Организация и управление на производството, професионално направление: 3.7 Администрация и управление – един.

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „ магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсите са със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323032/654-323  и  654-454

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

13.05.2013

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „АСИСТЕНТ”

по:04.01.17 Лозарство - един;

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „ магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).
Конкурсът е със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323032/654-323 тел. 654-454

----------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.2013

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурси за академичната длъжност „асистент” пo:

 • 01.05.03 Органична химия - един;
 • 05.02.21 Организация и управление на производството /селско стопанство/ - един;

Конкурсите са със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323032/654-323; 654-454.

----------------------------------------------------------------------------------------------

22.01.2013

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „АСИСТЕНТ” по:

04.01.02 Почвознание - един;

Конкурсът е със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „ магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323032/654-323; 654-454.

----------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2012 

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „асистент” по:  02.22.01  „Екология и опазване на екосистемите”

Конкурсът, е със срок 1 месец от датата на обявяване.

Документи, се подават в Личен състав; тел. 032/654-323032/654-323

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

31.08.2012

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурси за академичната длъжност „асистент” по:

 • 04.02.10  Специални отрасли /коне/  - един;
 • 04.01.17  Лозарство -  един;
 • 05.02.05  Финанси, парично обращение, кредит и застраховка – един;

Конкурсите, са със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи, се подават в Личен състав; тел. 032/654-323032/654-323;032/654-454032/654-454

----------------------------------------------------------------------------------------------

21.12.2011

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „асистент” по: 04.01.19 – „Декоративни растения” - един;

Конкурсът, е със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи, се подават в Личен състав; тел. 032/654-323032/654-323

----------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.2011

Аграрен университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност „асистент” по: 05.02.03 – Народно стопанство (Регионална икономика и география на народното стопанство);

Конкурсът, е със срок 1 месец от датата на обявяване.

Документи, се подават в Личен състав; тел. 032/654-323032/654-323

------------------------------------------------------------------------------------------------

03.10.2011

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност „асистент” по 01.06.03  Ботаника – един;  

Конкурсът е със срок 1 месец от датата на обявяване.

Документи, се подават в Личен състав; тел. 032/654-323032/654-323

------------------------------------------------------------------------------------------------

06.06.2011

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурси за академичната длъжност „АСИСТЕНТ” по:

 • 04.01.17 „Лозарство” - един.

Конкурсът, е със срок 1 месец от датата на обявяване.

Документи, се подават в Личен състав; тел. 032/654-323032/654-323

------------------------------------------------------------------------------------------------

12.05.2011

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурси за академичната длъжност „АСИСТЕНТ” по:

01.06.16 Физиология на растенията - един;

02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството - един;

Конкурсите, са със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „ магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации,изобретения, рационализации и др. Научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Документи, се подават в Личен състав; тел. 032/654-323032/654-323

------------------------------------------------------------------------------------------------

15.04.2011

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурси за академичната длъжност „АСИСТЕНТ” по:

1. 04.02.10 Специални отрасли (буби) - един;

01.06.03 Ботаника – един;

Конкурсите, са със срок 1 месец от датата на обявяване.

Документи, се подават в Личен състав, тел. 032/654-323032/654-323

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас