Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Обяви » Доцент English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Обяви за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ
  ШРИФТ

27.04.2018 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 • доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление 3.9  Туризъм – един;

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „ Държавен вестник”, бр. № 36/27.04.2018 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454, 032/654-274.

-----------------------------------------------------------------------------

11.07.2017 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 • доцент в област на висше образование:  3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност:  Организация и управление на производството - един,

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „ Държавен вестник”, бр. № 56/11.07.2017 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

09.06.2017 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност Растителна защита (фитофармация) – един;

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „ Държавен вестник”, бр. № 46/09.06.2017 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

28.02.2017 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност  Ентомология – двама;
 • доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  Фуражно производство, ливадарство” – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 19/28.02.2017 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

29.07.2016г.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ,
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • доцент в област на висше образование : 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.9. Туризъм, научна специалност: Селски и аграрен туризъм  -  един,

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „ Държавен вестник”, бр. № 59 / 29.07.2016 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив, тел. 032/654-454.

-----------------------------------------------------------------------------

21.06.2016 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност  „Биохимия (биохимия на растенията)” – един;
 • доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.5 Математика, научна специалност  Математическо моделиране и приложение на математиката  (в агрономството) – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 47/21.06.2016 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454

-----------------------------------------------------------------------------

10.06.2016 год.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • доцент в област на висше образование: 1.0 Педагогически науки, професионално направление:  1.3 Педагогика на обучението по физическо възпитание, научна специалност:  „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)”– един,

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „ Държавен вестник”, бр. № 44/10.06.2016 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

-----------------------------------------------------------------------------

02.02.2016 год.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Селекция и семепроизводство на културните растения /Опитно дело/” – един;
 • доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Зеленчукопроизводство” – един;
 • доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност  „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 9/02.02.2016г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

---------------------------------------------------------------------------------------

04.12.2015 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • доцент в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление: 6.2 Растителна защита, научна специалност:  „Растителна защита (Фитопатология)” – един;
 • доцент в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност:  „Селекция и семепроизводство на културните растения” – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 94/04.12.2015 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

14.07.2015 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.4 Науки за земята, научна специалност  „Екология и опазване на екосистемите”– един,
 • доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Овощарство” – един;
 • доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Лозарство” – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 53/14.07.2015 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

26.05.2015г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Овощарство” – един;
 • доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.4 Науки за земята, научна специалност  „Екология и опазване на екосистемите”– един,

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ДВ”, бр. 38/26.05.2015г. 

Документи се падават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – Пловдив,  тел. 032/654-454.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20.03.2015 год.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 • Доцент в област на висше образование  3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност  „Икономика и управление” – двама.

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 21/20.03.2015 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.12.2014 год.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 • доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление  6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Овощарство” – един;
 • доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност  „Информатика”– един,
 • доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.4 Науки за земята, научна специалност  „Екология и опазване на екосистемите”– един,
 • доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност  „Организация и управление на производството”– двама,
 • доцент в област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.1 Машинно инженерство, научна специалност  „Автомобили, трактори и кари”– един,

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 106/23.12.2014 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

09.12.2014 год.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 • доцент във област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление  6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Растениевъдство” – един;
 • доцент във област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност  „Микология”– един,

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 101/09.12.2014 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2014г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Доцент по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление:  4.2 Химически  науки, научна специалност:  Неорганична химия – един;
 2. Доцент по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление:  4.4 Науки за земята, научна специалност:  Икономическа и социална география /Селищна мрежа и топонимия/ – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в Държавен вестник, бр. 78/19.09.2014 г.
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.06.2014г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 1. Доцент по: Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: Организация и управление на производството - един;
 2. Доцент по: Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление:  3.8 Икономика, научна специалност:  Икономика и управление /по отрасли/един;
 3. Доцент по: Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление:  3.9 Туризъм, научна специалност:  Икономика и управление /туризъм/един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”, бр. 53/27.06.2014г.

Документи в отдел „Човешки ресурси” на АУ – Пловдив,                      тел. 032/654-454

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.02.2014 г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА  АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 1. Доцент по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление:  4.3 Биологически науки, научна специалност: Микробиология (растителна защита) – един;

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 16 /25.02.2014 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454. 032/654-454

--------------------------------------------------------------------------------------

24.01.2014г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 1. Доцент по: Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.2 Растителна защита, научна специалност: Растителна защита /Хербология/  – един;
 2. Доцент по: Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.3 Животновъдство, научна специалност: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов  – един;
 3. Доцент по: Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.1 Растениевъдство, научна специалност: Зеленчукопроизводство  – един;


Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 7/24.01.2014 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – Пловдив,  тел. 032/654-454032/654-454.

-----------------------------------------------------------------------------------

23.07.2013 г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧН
АТА  ДЛЪЖНОСТ:

1.  Доцент по: научната специалност:  02.22.01 Екология и опазване на екосистемите, професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика.

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в Държавен вестник, бр. 65/23.07.2013 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

---------------------------------------------------------------------------------------

18.06.2013г.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

1. Доцент по научната специалност: 01.05.03 Органична химия, професионално направление: 4.2 Химически науки, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика – един;

2. Доцент по научната специалност: 05.02.21 Организация и управление, професионално направление 3.7 Администрация и управление, област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки – един;

3. Доцент по научната специалност: 01.06.03 Ботаника, професионално направление: 4.3 Биологически науки, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика – един;

4. Доцент по научната специалност: 04.03.06 Патология на животните, професионално направление: 6.4 Ветеринарна медицина, област на висше образование:  6. Аграрни науки, и ветеринарна медицина - един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 53/18.06.2013 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

---------------------------------------------------------------------------------------

11.01.2013

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС  ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

1. Доцент по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.3 Биологически науки, научна специалност: Ботаника, с шифър  01.06.03 – един;

Конкурса е  със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 3/11.01.2013 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.09.2012

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

1.   Доцент по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.4 Науки за земята, научна специалност:  02.22.01 Екология и опазване на екосистемите /Полимери в растителната защита и аграекосистемите/  – един;

2.   Доцент по: Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност:  05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в Държавен вестник, бр. 71/18.09.2012 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

05.06.2012

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ,
ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1. Доцент по: Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност:  05.02.18 Икономика и управление (Аграрна икономика)  – един;

2. Доцент по: Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност:  05.02.06 Статистика и демография (статистика) – един;

3. Доцент по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, научна специалност: 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката в агрономството (Математически методи за анализиране на данни в агрономството) – един,

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в Държавен вестник, бр. 42/05.06.2012 г.

Документи се подават в Отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2011 

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Доцент по 04.01.10 Растителна защита /Ентомология/, професионално направление 6.2 Растителна защита  - един.
 2. Доцент по 04.01.10 Растителна защита /Микробиология/, професионално направление 6.2 Растителна защита – един.
 3. Доцент по 02.16.07 Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижимите имоти), професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия – един.
 4. Доцент по 04.01.14 Растениевъдство, професионално направление 6.1.  Растениевъдство – един.

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в Държавен вестник, бр. 83/25.10.2011 г.

Документи се подават в Отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

------------------------------------------------------------------------------------------------

12.07.2011

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Доцент по 01.06.03 – Ботаника, един

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в Държавен вестник, бр. 53 от 12.07.2011 г.

Документи се подават в Отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

------------------------------------------------------------------------------------------------

17.06.2011

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурси за академичните длъжности:

 • Доцент по 05.11.01 Социология – един
 • Доцент по 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (туризъм) – един

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник” бр.46 от 17.06.2011 г.

Документи се подават в Ректората – тел. 032/654-323032/654-323

------------------------------------------------------------------------------------------------

10.05.2011

Аграрният университет –гр. Пловдив, обявява конкурси за академичните длъжности:

1. Доцент по 01.06.03 - Ботаника, един

2. Доцент по 02.22.01 - Екология и опазване на екосистемите, един

3. Доцент по 05.02.07 - Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство на аграрния сектор), един

Конкурсите, са със срок 3 месеца от обнародване в Държавен вестник- бр. 36 от 10.05.2011г.

Документи, се подават в Ректората; тел. 654-323

------------------------------------------------------------------------------------------------

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас