Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Правила и документи » АД Асистент English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Документи за участие в процедура за заемане на Академична длъжност Асистент
  ШРИФТ

1. Документи, изготвяни от Аграрен университет - Пловдив:

 • Протокол от Катедрения съвет с предложение за назначаване на асистент;
 • Доклад от ръководителя на катедра до Факултетния съвет с предложение за назначаване на асистент;
 • Протокол от Факултетния съвет с решение за утвърждаване на избора на асистент;
 • Доклад от Декана за избор на асистент.

2.  Документи, изготвяни от участника в процедурата:

 • Молба до Ректора за допускане до конкурс;
 • Европейски формат на автобиография;
 • Диплома за придобита ОКС "магистър" с приложението;
 • Копие на заповед за зачисляване в докторантура (ако има такава);
 • Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);
 • Диплома за образователната и научна степен "доктор" - оригинал или нотариално заверено копие (ако има такава);
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Списък на научни публикации, изобретения и научно-приложни разработки (ако има такива);
 • Други материали – по преценка на кандидата.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас