Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Правила и документи » АД Професор English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Документи за участие в процедура за заемане на Академична длъжност Професор
  ШРИФТ

1. Документи, изготвяни от отдел "Човешки ресурси" при АУ - Пловди:

2. Документи, изготвяни от катедрата:

 • Протокол от Катедрения съвет с предложение за състава на научното жури;
 • Доклад от ръководителя на катедрата до Факултетния съвет за избор на научно жури.

3. Документи, изготвяни от факултета:

4.  Документи, изготвяни от участника в процедурата:

 • Копие от обявата в ДВ;
 • Диплома за висше образованиe - оригинал и заверено от приемащото длъжностно лице копие;
 • Диплома за образователната и научна степен "доктор" – оригинал и заверено от приемащото длъжностно лице копие;
 • Диплома за научната степен “доктор на науките” – оригинал и заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такава);
 • Заповед на ректор (директор) на висше училище или научна организация за утвърждаване на избор за заемане на АД „доцент”;
 • Списък на научните публикациите и трудове, които да не повтарят представените за придобиване на ОНС "доктор", НС "доктор на науките" и академичната длъжност "доцент" и копие от тях;
 • Резюмета на научните публикации и трудове които да не повтарят представените за придобиване на ОНС "доктор", НС "доктор на науките" и академичната длъжност „доцент” и копие от тях на електронен и хартиен носител;
 • Сведение за импакт – фактор;
 • Справка за приносите в научните трудове;
 • Справки за преподавателски стаж, учебна заетост, участие в проекти и публикувани учебници, учебни пособия и книги;
 •  Справка за ръководените и защитили докторанти;

5. Документи, изготвяни от  научното жури:

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас