Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Правила и документи » Наукометрични критерии за заемане на АД English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Наукометрични критерии за заемане на Академични длъжности
  ШРИФТ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ППЗРАСАУП

 

Наукометрични критерии
(минимални стойности)

За гл.асистент

За доцент

За професор

*Публикации – общо, в т.ч.

5

30

40

1. Брой научни пуб¬ликации, които са реферирани и индексирани в световни вторични литератур¬ни източници, включително монографии.

3

**20

**20

2. Други публикации, изобретения, научни и научно-приложни разработки  

10

20

Брой цитирания - общо, в т.ч.  

15

30

3. От чужди автори или в Scopus/Web of Science  

Не по-малко от 10

Не по-малко от 15

4. В България (без цитати в докторски дисертации)  

Разликата до 15

Разликата до 30

5. Участия в научни форуми - общо, в това число:

2

5

10

·       в България

1

3

5

·       в чужбина

1

2

5

6. Издадени  ръководства и учебни пособия  

2

3

7. Издадени учебници
   

1

8. Ръководство на проекти и договори с външно за АУ финансиране  

(1)

2

9. Участие в проекти и договори с външно за АУ финансиране

***(1)

2

3

****Защитена дисертация за доктор на науките или публикувана монография  

(1)

(1)

Брой успешно защитили докторанти    

1

Брой ръководени в момента докторанти    

1

Пояснения: *Публикации извън представените за придобиване на ОНС „доктор” за академичната длъжност „доцент” и публикации след заемане на академичната длъжност „доцент” за академичната длъжност „професор”, като:

**При публикувана монография или защитена дисертация за доктор на науките минималният брой на публикациите в реферирани и индек¬сирани в световни вторични литератур¬ни източници може да бъде 15, като те не трябва да са предмет на монографията, респ. дисертацията.
***Цифрите в скоби са препоръчителни.
**** Монография е рецензиран научен труд, приет на КС, в който са отразени и обобщени по изчерпателен начин резултатите от научно изследване на определен научен проблем и е публикувана на хартиен или електронен носител от научно издателство с международен стандартен номер (ISBN). Монографията съществено превишава по обем научната статия (минимален обем от 120 страници) и задължително се основава на поне 5 научни публикации на кандидата.

Допуска се до 10 % от публикациите да са приети за печат, което се удостоверява със служебна бележка от редакцията на списанието.

Минималните наукометрични изисквания за получаване на научни степени и заемане на академични длъжности са приети на заседание на Академичния съвет на АУ, проведено на 12.10.2017 г. (Протокол № 2).

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас