Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Правила и документи » Документите, които се представят за разглеждане от КРАС English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Списък на документите, които се представят за разглеждане от КРАС
  ШРИФТ

В съответствие с  чл. 5, ал.1  от ППЗРАС на Аграрен университет кандидатите за участие в конкурс за заемане на академична длъжност е необходимо да представят следните документи: 

  1. Европейски формат на автобиография;
  2. Попълнена наукометрична таблица;
  3. Списък с цитиранията (на хартиен и електронен носител);
  4. Сведение за импакт-фактор;
  5. Справка за ръководените и защитили  докторанти (изисква се само за АД „професор”);
  6. Монография (ако има такава), автореферат от придобита ОНС „доктор” и автореферат от придобита НС „доктор на науките” (ако има такава).

Документите се представят като приложение към доклада на кандидата до ректора на АУ.

Забележка: По преценка на кандидата, могат да бъдат представени и други документи!

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас