Предстоящи събития
  Начало » Проекти по ОП » Студентски стажове English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Студентските стажове във висшето аграрно образование
  ШРИФТ
Проект "Студентските стажове във висшето аграрно образование – връзка между обучение, наука и бизнес"

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.

Оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/3.3-01 
„Разработване на механизъм за училищни и студентскии практики”

Министерство на образованието и науката

Проект „Студентските стажове във висшето аграрно образование – връзка между обучение, наука и бизнес” 

В рамките на проект „Студентските стажове  във висшето аграрно образование – връзка между обучение, наука и бизнес” 62 студента проведоха 30-дневен преддипломен стаж в институциите – партньори по проекта:

 1. Институт по растителни и генетични ресруси – Садово
 2. Институт по зеленчукови култури  „Марица” – Пловдив
 3. Институт по овощарство – Пловдив
 4. Балкан Биосерт ООД  - Пловдив
 5. Институт по земеделие – Карнобат
 

Постигнати бяха общите цели на стажа:

 • Посигане на високо ниво на практически умения и компетенции на завършващите студенти от Аграрния университет в съответствие с изискванията на единния европейски пазар и стандартите на страните – членки на ЕС;
 • Придобиване и усвояване на иновационни знания и умения в областта на технологиите за отглеждане и селекцията  на полски, овощни и зеленчукови култури,  растителните биотехнологии, контрола и сертификацията на биологични продукти;
 • Прилагане на усвоените знания на практика;
 • Развитие на професионална култура и умения за работа в екип;
 • Придобиване на нови професионални компетенции, осигуряващи по-висока конкурентоспособност на пазара на труда.
Студентите получиха:
 • Пълно академично признаване на проведения стаж;
 • 10 кредитни точки - след завършване на стажантската програма студентите защитиха стажа пред факултетна изпитна комисия; Оценката бе вписана в дипломата за степен  ”Бакалавър”
 • Възможност за професионална реализация;
 • Заплащане в размер на 15 лв./ден.
В рамките на проекта бяха разработени:
 • Стажантски програми за завършващите студенти от Агрономически факултет,  Лозаро-градинарски факултет и Факултета по растителна защита на Аграрния Университет- Пловдив;
 • Ефективни методики за провеждане  и оценка на стажантски програми,   интегрирани в учебните планове и включени  в кредитната система на университета.

Създадоха се и се утвърдиха трайни патньорски отношения с четирите научно-изследователски института и с фирма „Балкан Биосерт”.

„БАЛКАН БИОСЕРТ” ООД
Основната дейност на фирмата е контрол и биологична сертификация на селскостопански продукти. Фирмата работи приблизително с 400 фермери и преработватели, разположени на територията на цялата страна и на територията на Република Македония. Осигурява качествени услуги и подпомага производителите за биологично производство. Въведена е система за управление на качеството и акредитация EN45011.

Четирима студенти проведоха преддипломния си стаж в „Балкан Биосерт” ООД. Десислава Стефанова, Димитър Колев, Мария Шушулова – специалност Полевъдство и Христина Колева – специалност Лозароградинарство се запознаха с:

 • Спецификата на биологичното производство на растениевъдна, зеленчукова, животновъдна продукция и на пчелен мед от инспектираните производители;
 • Европейския и българските регламенти за производство на биологична продукция и с тяхното приложение;
 • Процедурите за извършване на сертификация на биологични фермери и тяхното приложение по време на инспекция.

По време на преддипломния стаж на студентите бе предоставена възможност да участват в обсъждането на резултатите от инспекциите, при които се взима решение за даване, продължаване или отнемане на сертификат.  Те участваха пряко в систематизирането на необходимата документация по сертифициране на биологичното производство.

Придобити умения:

 • Умения за събиране, анализиране и обобщаване на информация свързана със сертификация на биологични стопанства;
 • Мениджърски умения за стартиране на собствено биологично производство;
 • Умения за работа като инспектор в други сертифициращи организации;
 • Извършване на инспекции на различни биологични производители – растениевъдни, животновъдни, пчелини, преработватели на биологична продукция.

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ И ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ – САДОВО
Институтът по растителни и генетични ресурси "К. Малков" е разположен на площ от 96 дка, като сградният фонд включва 12 масивни сгради с кабинети и лаборатории. Освен тях има складове, работни стаи, вегетационна къща, оранжерии – стъклени и полиетиленови. В друг парцел се намира голяма складова база-силоз за преработка и съхранение на семената. ИРГР притежава 2700 дка обработваема земя, от които 1550 дка – опитни полета и 1150 дка семепроизводствена база. Институтът разполага с Национална семенна генбанка, ботаническа градина, хербарий, компютърен център и специализирани лаборатории по семезнание, растителна защита, биохимия, физиология на растенията, агрохимия, растителни биотехнологии, технология и качество на зърното.

Институтът разполага с:

Националната генбанка, оборудвана с хладилни камери за дългосрочно (-18С0) и средносрочно съхранение.

Ботаническа градина,  в която се съхраняват над 400 ценни, редки и защитени растителни видове в полски колекции.

Специализирани лаборатории, оборудвани с необходимата апаратура за извършване на специфични анализи - Лаборатория по биохимия, Лаборатория по физиология на растенията, Лаборатория по оценка качеството на зърното, Лаборатория по фитопатология на растенията.

Стаж в ИРГР – Садово проведоха 19 студента – 5 студента от бакалавърска програма Лозароградинарство, 8 студента от бакалавърска програма Полевъдство и 6 студента – от Растителна защита.

По време на стажа те се запознаха със историята, структурата и организация на работата в различните направления в ИРГР – Садово, със системата на сортоизпитване и семепроизводство в България, посетиха Националната семенна генбанка, Ботаническата градина и музея на ИРГР – Садово.

Студентите работиха в:

 • Лабораторията по тъканни култури;
 • Тегловно помещение;
 • Автоклавно помещение, където се запознаха с методите на стерилизация на хранителните среди и растителния вид за въвеждане в култура in vitro;
 • Ламинар-боксове, където усвоиха умения, свързани с работа в стерилни условия и въвеждане в култура и ускорено размножаване на образци in vitro от различни растителни видове.
Студентите се запознаха с:
 • Селекционираните сортове на ИРГР - Садово;
 • Основните болести по житните, бобовите и зеленчукови култури – нападение, борба и изкуствено заразяване;
 • Методики за получаване на клетъчни суспендиални култури от растителни видове от българската флора;
 • Колекцията от медицински видове и редки и защитени растения
 • Селекционно поле фъстъци и сусам
 • Методите на изкуствено заразяване с ъжди в лаборатория по имунитет;
 • Почвени методи за оценка на пшеницата по отношение на сухоустойчивост;
 • Организацията на научноизследователската работа по растителни генетични ресурси при зеленчукови и цветни култури;
Студентите усвоиха практически умения за:
 • Съхранение и опазване на биологичното разнообразие (в ботаническата градина и генбанката на ИРГР – Садово);
 • Извършване на оценка на технологичните качества на зърното
 • Хибридизация на фъстъци;
 • Приготвяне на хранителни среди за изкуствено заразяване с болести;
 • Изтегляне на необходимите химикали за приготвяне на маточни разтвори и хранителни среди за работа с растителен материал в тегловно помещение;
 • Приготвяне на изходни разтвори и хранителни среди;
 • Наблюдение под микроскоп на заразени растения с праховита и мазна главня;
 • Технологията за вегетативно размножаване;
 • Определяне на глутен;
 • Сортиране, почистване, етикетиране и заготовка на семена на и пакетиране;
 • Адаптиране и  подготовка на почвени смеси за засаждане;
 • Отглеждането и реколтиране на ориз;
 • Използване на биотехнологични методи за размножаване и съхранение на растителни видове;
 • Апробация на посеви от зърнено-житни култури;
 • Биометрични измервания на пипер;
 • Оценка на колекции от зеленчукови култури по определени показатели;
 • Снемане на показателите за фотосинтеза при пшеницата.

ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ “МАРИЦА” – ПЛОВДИВ
ИЗК ”Марица” е отраслов институт създаден през 1929 г. с указ № 28 на Министерството на земеделието и държавните имоти като експериментална станция, а по-късно е преименуван в Институт по зеленчукови култури „Марица”. В момента е самостоятелна юридическа единица, част от системата на Национален център по аграрни науки.

В Института се развива научноизследователска и внедрителска дейност в областта на зеленчукопроизводството. Полската и оранжерийна площ е над 250 ха. Тук работят 25 сътрудници, 11 от които са старши научни сътрудници, а 19са с образователна и научна степен Доктор и над 100 служители и работници,от които 85 с висше и средно специално образование.

Основните научни звена са: отдел ”Селекция, сортоподдържане и интродукция на зеленчуковите култури” и отдел “Технологии в зеленчукопроизводството”, към които функционират лабораториите по тъканни култури, физиология, имунология, цитология, молекулярна биология, качество, фитопатология и агрохимия. Тук са създадени над 250 сорта и F1 хибриди от домати, пипер, краставици, зеле, зелен фасул, грах, лук, праз, картофи и др.

Стаж в Институт по зеленчукови култури „Марица” проведоха 16 студента – 3 студента от бакалавърска програма Лозароградинарство, 4 студента от бакалавърска програма Полевъдство и 9 студента – от Растителна защита.

Студентите се запознаха със структурата и организацията на Института по зеленчукови култури,  с лабораторната апаратура, както и с работата във фито- и енто-лабораториите.

Студентите усвоиха практически умения за:
 • Биометрия  – беритба на проби, добив, средна маса, индекс;
 • Ин витро микроразмножаване;
 • Ин витро култивиране на експланти;
 • Ин витро сеитба на семена от различни видове пипери;
 • Наблюдение на PCR – намножаване на ДНК фрагменти;
 • Провеждане на ELISA – метод на работа, резултати, оценка, заключение;
 • Посяване на тютюн за намножаване на вирусна инфекция;
 • Заразяване на домати с TSWV;
 • Заразяване на хибриди пипер с TMV  и отчитане на реакция;
 • Отчитане на брашнеста мана в оранжерия;
 • Изпитване на препарати срещу Alternaria;
 • Прехвърляне на патогени от една хранителна среда в друга като подготовка за заразяване;

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО – ПЛОВДИВ
Институтът по овощарство – Пловдив разполага с разнообразие от сортове с различни срокове на зреене и качества на плодовата продукция. В градините са съчетани традиционна агротехника и специализирана селскостопанска техника и инвентар, както и съвременни системи за напояване и контролиране на водния режим, защита на почвената повърхност от плевели и приложение на специфични хербициди, което ще спомогне за възприемане на положителните страни на прилаганата технология и изграждане на трайни навици у студентите.

Преддипломен стаж в Института по овощарство проведоха 22 студенти - 10 студента от бакалавърска програма Лозароградинарство, 3 студента от бакалавърска програма Полевъдство и 9 студента – от Растителна защита.

Студентите се запознаха предимствата на сертификацията на посадъчния материал и възможностите за производство на подложки и присадници за семковите видове, както и на калеми за костилковите видове.

В Лабораторията по агротехника и агрохимия студентите усвоиха практически знания за  оптимизиране на приложението на минерални торове и пътищата за намаляване на разходите. Студентите бяха запознати с научен подход при торенето като начин за гарантиране опазването на почвата от замърсяване и стъпка към екологичното производство на плодова продукция.

В Селекционната лаборатория по биотехнология студентите се запознаха с най-съвременните селекционни методи-ембриокултури, соматична регенерация, сомаклонално вариране и генетична трансформация.

Практическото обучение по растителна защита се проведе както в полски условия, така и в наличните съвременни лаборатории по фитопатология и имунитет по овощните растения и вирусология

Студентите се запознаха с:
 • Опитното насаждение от череши и подложки;
 • Схемите на засаждане, формиране, поливане, поддържане на почвата;
 • Основните принципи при резитба на овощните дървета;
 • Методи за отчитане на заплевеността в черешово насаждение;
 • Запознаване с дейността на лабораторията по вирусология;
 • Запознаване със сортовете орехи, ябълки, круши;
 • Запознаване с работата в ламинар бокс – микроразмножаване на круши и ябълки;

Студентите усвоиха практически умения в областта на селекция на трайни култури, в т.ч.:

 • Сортове и срокове на зреене;
 • Селекция – етапи, методи, крайни резултати;
 • Статистическа обработка на данни;
 • Формиране на короната – прираст, видове клончета, плододаваща дървесина;
 • Запознаване с методиките за биометрични измервания, дегустационна оценка, химичен анализ, фенологични наблюдения;
 • Визуално обследване на сливи, дюли и круши за наличие на симптоми на вирусни инфекции;
 • Отчитане на изпарението и определяне на поливните норми;
 • Измерване обема на короната и едногодишния прираст;
 • Фитапотология – приготвяне на изолати и посевки от различни патогени;
 • Вирусология – проект „Шарко”, изготвяне на проби;
 • Ентомология – отчитане степен на нападение;
 • Отчитане на хербицидна ефикасност – количествено-тегловен метод;
 • Подготовка на почвени проби за биотест за остатъчни количества;
 • Пикиране на овощни семеначета;
 • Подготовка и автоклавиране на хранителни среди;
 • Резитба.
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРНОБАТ 

Институтът разполага и с:

 • Опитни полета от 440 дка за извеждане на опитите;
 • Производствени площи в размер на 7162 дка, където се произвежда предбазисен, базисен и сертифициран посевен материал от ечемик и пшеница и стокова продукция от слънчоглед, кориандър, грах, царевица и други култури;
 • Машинно-тракторен парк, включващ и малогабаритна техника.

Преддипломен стаж в Института по земеделие – Карнобат проведе  1 студентка от Факултета по агрономство.

Студентката се запозна с  Лабораторния комплекс на Института, към който функционират следните лаборатории:

 • Лаборатория  по биохимия, в която се извършват анализи за определяне на изследваните култури;
 • Агрохимична лаборатория за извършване на анализи на запасенността на почвата с хранителни вещества, нуждата от торене;
 • Пивоварно-технологична лаборатория за определяне на пивоварно-технологичните качества на сортове и селекционни линии ечемик, като анализите се провеждат по методиките на Европейската пивоварна конвенция (ЕВС), стандартни анализи на посевните качества на семената от различни култури;
 • Лаборатория по физиология, в която се извършват анализи на сухо-, зимо- и студоустойчивост;
 • Фитопатологична лаборатория за анализи на заразеност с болести;
 • Лаборатория по физика на стъблото – определя се устойчивост на полягане;
 • Лаборатория по биотехнологии, в която се провеждат се изследвания по тъканно култивиране;
 • Лаборатория по окачествяване на стокова продукция.
Студентката усвои практически умения за:
 • Изследване на  химичния състав на зърно и биомаса
 • Приготвяне на хранителни среди за изкуствено заразяване с болести
 • Приготвяне на изходни условия в ламинар – боксове
 • Вегетативно размножаване
 • Работа при стилни условия в ламинар боксове
 • Окачествява продукция по стандартни показатели.

Проектът „Студентските стажове  във висшето аграрно образование – връзка между обучение, наука и бизнес” спомогна за по-успешна професионална ориентация на студентите, за придобиване на умения за работа в екип и преодоляване на възникнали проблеми и не на последно място чрез проекта бе осигурена възможност за контакт с работодатели, който може да подпомогне бъдещата професионална реализация на студентите.  

 

Дейностите по проекта отговарят и на една от най-важните стратегически цели на Аграрен университет, а именно повишаване на перспективите за започване на работа на студентите веднага след приключване на стажа или дипломирането си.

 

Списък на студентите, провели преддипломен стаж по проект "Студентските стажове във висшето аграрно образование – връзка между обучение, наука и бизнес"

Заключителен семинар

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас