Предстоящи събития
  Начало » НИД English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Научно-изследователска дейност
  ШРИФТ
Основната изследователска дейност на катедрата по Физиология на растенията и биохимия е в следните области:
  • Физиологична реакция на растенията към различни стресови фактори (суша, засоляване, високи температури, замърсяване на почвите с тежки метали и др.) и скрининг на толерантни генотипове сред основните земеделски култури;
  • Регулиране  на растежа и развитието на растенията, а също така и на минералното хранене чрез самостоятелно и комбинирано прилагане на растежни регулатори и листни торове;
  • Влияние на факторите на околната среда и на различните агротехнологични мероприятия върху качеството на растениевъдната продукция;
  • Разработване и прилагане на растителни тест системи за оценка на токсичността и биологичното качество на почви, подложени на риск от увреждане и замърсяване.
Като изследователска инфраструктура и научно оборудване Катедрата по физиология на растенията и биохимия се разраства  постоянно. Към катедрата има интегрирана и лаборатория за изследване на абиотичния стрес (линк). Изследователските проекти в катедрата се финансира главно от различни международни програми, Национален Фонд "Научни изследвания", както и Вътрешно Университетски фонд. В допълнение, Катедрата изпълнява физиологични и биохимични измервания по искане от страна на вътрешни и външни заявители. Екипът на катедрата си сътрудничи с други изследователски екипи от Софийския университет, изследователски институти от БАН, (Институт по физиология на растенията, Институт по ботаника), както и изследователски институти от Селскостопанска академия (Институт по овощарство- Пловдив, Институт на зеленчукови култури - Марица, Институт по растителни генетични ресурси - Садово). Регулярно се организират съвместни семинари и работни срещи за научни дискусии, обучение на млади учени и презентации. Учени и докторанти повишават квалификацията си чрез специализация в чуждестранни университети и изследователски центрове (Хаселтски университет, Белгия; Германския Национален изследователски институт за околна среда и здраве, Нов Университет – Лисабон и др.). Студенти бакалаври и магистри са включени в изследователската дейност на катедрата и активно участват в международни конференции.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас