Предстоящи събития
  Начало » Научна дейност » Студентско научно творчество » Агрономически специалности English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Агрономически специалности
  ШРИФТ

 

 

 

 

No

по

ред

Име, презиме  и фамилия Фак. No Тема Научен ръководител
1 Иванка Стоянова Карачанова  62Б „Биологично активни вещества от Salvia verbanaca и нейните in vitro системи” доц. д-р Б. Божинов,         д-р В. Георгиев
2 Калина Петрова Стефанова  13139 „Биологично разнообразие на растителни видове в обработваеми площи в Горнотракийската низина”  гл. ас.  д-р К. Стоянов,      гл. ас.  д-р Вл. Владимиров 
3 Вадим Иванович Ушанли  13201 „Стопански качества на сортове тритикале с различен произход в района на Пловдив”  гл. ас. д-р Хр. Кирчев 
4 Николина Радкова Добревска  05590  „Изследване на почвите в района на с. Манолово общ. Ст. Загора в условията на биологично земеделие”  доц. д-р Р. Попова 
5 Мария Стоянова Ардинска  13210  „Почвено плодородие  и продуктивност в полско сеитбообращение”  доц. д-р Св. Костадинова 
6 Любка Петрова Аргирова  103Б „Влияние на третирането с микроводораслови култури при ечемик (Hordeum Vulgare),отглеждан върху замърсена с нефтопродукти почва”  ас. д-р Л. Колева 
7 Георги Иванов Иванов  13146  „Физиологично развитие на зимна пшеница при третиране с Penergetik”  доц. д-р З. Златев 
8 Ваня Димитрова Андреева  13275 „Инвентаризация на род Ornithogalum (сем. Hyacinthaceae) в хербариума на Аграрен университет, Пловдив (SOA)”  гл. ас. д-р Ц. Райчева 
9 Венцислав Димитров Вълков  13195  „Мониторинг на икономически важни болести в сливово насаждение”  гл. ас. д-р М. Димова 
 10 Величка Божидарова Василева  13223 „Сравнително изпитване на нови сортове тритикале”  доц. д-р Т. Колев 
 11 Димитрия Наскова Василева  28РБ  „Стопанска и биологическа характеристика на нови линии зимуващ овес”  доц. д-р Т. Георгиева 
 12 Павел Даниелов Павлов  13212 „Физиологично действие на растителни екстракти с доказана пестицидна активност върху тест култури”  доц. д-р И. Бонева,       проф. д-р А. Василев 
 13 Марин Кръстев Станчев    13228 „Въздействие на хербицидни препарати и на листни торове върху добива и качеството на пшеница”  доц. д-р Щ. Калинова 
 14 Виктория Танева Костанева  23РБ „Физични и биохимични качества на нови линии зимуващ овес”  доц. д-р Т. Георгиева 
 15 Десислава Вълкова Вълкова  120Б „Физиологични изследвания върху фитотоксичността на комплекса Pb-EDTA”  проф. д-р Андон Василев 
 16 Кирил Запринов Благоев   05568 „Механизирана технология за отглеждане на пшеница и слънчоглед в района на община Септември”  доц. д-р Д. Кехайов 
 17 Ядигар Ерол  150Б „Проучване върху биологичните и стопански качества на интродуцирани сортове ориз”  доц. д-р Т. Георгиева 
 18 Величка Христова Четинова  13262  „Влияние на агроекологичните условия на Централна южна България върху продуктивността на няколко сорта обикновена пшеница”  гл. ас. Ж. Тодоров 
 19 Емел Юсеинова Идиризова  13386  „Влияние на нови хербициди върху растежа и структурните елементи на добива при зимна рапица”  проф. д-р М. Димитрова 
 20 Асие Реджеб Юзеир  130Б „Проучване на диворастящи лечебни растения в района на с. Безводно, област Кърджали”  доц. д-р А. Николова 
 21 Момчил Пламенов Петров   13308 „Продуктивни възможности на сортове и хибриди обикновена пшеница отглеждана в условията на Пловдивски регион”  гл. ас. Ж. Тодоров 
 22 Йорданка Томова Звънчарова  360ж  „Изследване на някои технологични показатели за производство на кисело мляко с добавки”  гл. ас. д-р К. Димитрова 
 23 Лилия Росенова Мумджиева   132Б  „Последствие на бутизин при кореноплодни зеленчукови култури – ряпа и салатно цвекло”  доц. д-р Т. Бабриков 
 24 Мартин Стоянов Георгиев   13269  „Сравнително изпитване на нови сортове обикновена пшеница”  доц. д-р Иван Янчев 
 25 Диманка Минкова Петкова  16РБ  „Биологична ефикасност на хербициди при захарна царевица”  гл. ас. д-р А. Севов,          гл. ас. д-р Д. Стойчев 
 26 Зарина Христозова Добрева  15РБ  „Чувствителност на различни хибриди захарна царевица към хербициди”  гл. ас. д-р А. Севов,          гл. ас. д-р Д. Стойчев 
 27 Атанас Георгиев Троев   05572 „Сравнителна генотипна оценка на спанак в зависимост от насоката на производството”  доц. д-р Николай Панайотов 
 28 Димитър Анастасов Карагьозов  05671 „Проучване върху устойчивостта на нови сортове картофи към мана Phytophthora infestans”  доц. д-р Димитрийка Сакалиева 
 29 Цветелина Тошкова Васова  01С  „Продуктивност и качество при фуражен зимуващ грах след третиране с регулатори на растежа”  гл. ас. д-р Николай Минев 
 30 Тина Димитрова Пандова   05673  „Характеристика на почвите на района на Самуилово, община Сливен и пригодността им за отглеждане на селскостопански култури”  доц. д-р Рада Попова 
 31 Добри Ненчев Ненчев   13309  „Фотосинтетична активност и продуктивност на картофи, отглеждани при оптимален и нарушен воден режим”  проф. д-р Андон Василев 
 32 Станислава Димитрова Попова  05649  „Проучване възможностите за съкращаване сроковете за производство на посадъчен материал от едногодишни цветя”  доц. д-р Валерия Иванова 
 33 Мария Йорданова Янкова  27РБ  „Проучване на диворастящи лечебни растения в община Садово”  доц. д-р Анна Николова 
 34 Божидар Тодоров Тодоров  13385  „Сравнително изпитване на нови сортове ръж”  доц. д-р Танко Колев 
 35 Георги Здравков Бабулев  05618 „Сравнително изпитване на няколко сорта ечемик, отглеждан в условията на Централна южна България”  гл. ас. д-р Живко Тодоров 
 36 Иван Димитров Ганчев  13298  „Продуктивни възможности на сортове обикновена пшеница (Tr. Aestivum) отглеждана в района на Централна южна България”  доц. д-р Ваня Делибалтова 
 37 Габриел Митков Делибалтов  13235 „Влияние на срока и гъстотата на сеитба върху продуктивността на кориандър”  доц. д-р Христофор Кирчев 
 38 Мартин Николайчев Маринов  13300 „Сравнително проучване на маслодайни хибриди слънчоглед в района на Североизточна България”  доц. д-р Ваня Делибалтова 
 39 Фахри Айген  13389  „Приложение на съвременна механизация при отглеждане на ориз”  доц. д-р Димитър Иринчев 
 40 Ивайло Георгиев Георгиев  № 5С  „Сравнителна оценка по продуктивни признаци на нови хибриди слънчоглед”  гл. ас. д-р Галин Георгиев, гл. ас. д-р Красимира Узунова 
 41 Атанаска Василева Гигова   156Б  „Микроразмножаване на крушови сортове – оптимизиране процесите на вкореняване in vitro”  доц. д-р К. Корнова,          гл. ас. д-р Кр. Узунова 
 42 Анна Красимирова Кожухарова   05682 „Характеристика на перспективни линии пшеница”  проф. д-р Дочка Димова 
 43 Атанас Рангелов Жеков   154Б  „Молекулярно характеризиране на образци маслина (Olea europea)”  доц. д-р Светла Янчева,    ас. Биляна Иванова 
 44 Айгюл Юсуфова Мандалова  13425  „Проучване влиянието на хербицидни препарати и листни торове върху добива на царевица”  доц. д-р Щелияна Калинова  
 45 Атанас Маринов Калнев  13340  „Изпитване потенциалните продуктивни възможности на царевични хибриди от различни групи по FAO”  проф. д-р Тоньо Тонев 
 46 Мария Костадинова Милева  05658  „Мониторинг на икономически важни болести при картофи”  гл ас. д-р Милена Димова 
 47 Георги Любомиров Муфчиев  05539  „Определяне пригодността на почвите в района на Ямбол за отглеждане на лозя”  доц. д-р Рада Попова 
 48 Преслава Ясенова Илиева  03С  „Влияние на нови листни торове върху физиологичните прояви и добива при пшеница”  доц. д-р Златко Златев 
 49 Гергана Иванова Станкова  08С  „Влияние на различни норми на торене върху съдържанието на аскорбинова киселина при картофи”  гл. ас. д-р Любка Колева-Вълкова 
 50 Румен Димитров Русков  05644  „Сравнително изпитване на хибриди царевица при климатичните условия на община Генерал Тошево”  доц. д-р Танко Колев 
 51 Христо Гълъбинов Чарапански  13560  „Влияние начина на отглеждане, обработка на почвата и минерално торене върху продуктивността на културите включени в триполно сеитбообращение, воднофизичните и агрохимичните свойства на почвата”  доц. д-р Танко Колев, доц. д-р Монко Нанков 
 52 Гергана Тодорова Иванова  05645  „Проучване не сортове обикновена пшеница при екологичните условия на общ. Балчик”  доц. д-р Танко Колев 
 53 Магдалена Станчева Петкова  05652  „Изпитване на тритикале за зелена маса в условията на Предпланинския район на Средна Стара планина”  доц. д-р Танко Колев, доц. д-р Владимир Лингорски 
 54 Мария Миткова Петкова 13306 „Продуктивни възможности на сортове пшеница с различен произход, отглеждани в района на Хасково”  доц. д-р Христофор Кирчев 
 55 Йоанна Димитрова Терзиева  33РБ  „Физични и биохимични качества на перспективни сортове ориз”  доц. д-р Тоня Георгиева 
 56 Сергей Яворов Джамбазов  13341 „Прогноза и борба със струпване по ябълки (Venturia inaequalis) в гр. Кричим”  гл. ас. д-р Звездомир Желев 
 57 Гергана Евгениева Вълкова  05765 „Разпространение и екология на род Asparagus (сем. Asparagaceae) в българската флора”  доц. д-р Цветанка Райчева 
 58 Десислава Димитрова Каменова  „Проучване  на перспективни линии и сортове мека пшеница (Triticum aestivum) ”  гл. ас. д-р Марина Марчева 
 59 Станислав Колев Стоянов  155Б „Проучване  на перспективни селекционни линии на зимен двуреден ечемик (Hordeum distichum)”  гл. ас. д-р Марина Марчева 
 60 Христина Димитрова Георгиева  25С „Ефикасност на хебрицидни препарати и листни торове при царевица”  проф. д-р Щ. Калинова 
 61 Елена Йорданова Радева  13355 „Проучване  на заплевяването в насаждение от круши в района на с. Оризаре, обл. Пловдивска”  доц. д-р Иван Жалнов 
62 Кремена Красимирова Енева   13354 „Промени в преизползване на стъблените резерви при ечемик”  гл. ас. д-р Н. Йорданова 

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас