Курсове и специализации за външни потребители

В Центъра за продължаващо обучение се работи в две направления –допълнителни квалификации за студенти и обучение за външни потребители.

Външни потребители за Центъра могат да бъдат всички нуждаещи се от допълнителна подготовка и квалификация земеделски и други производители, специалисти с различно образование и потребности, хора от всички възрасти, желаещи да се обучават през целия си живот.

За курсистите се организират краткосрочни и дългосрочни курсове, които се провеждат индивидуално и групово, в удобно за обучаващите се време – вечерно или съботно-неделно, в редовна, задочна и дистанционна форма.

Традиционно предлаганите курсове в Центъра са:

По желание на потребителите могат да се организират и други курсове!

За всеки курс или индивидуално обучение се разработват план - сметки, въз основа на които се определя и индивидуалната такса за обучение.

Допълнителни справки за отделните курсове могат да се получат в Центъра за продължаващо обучение, който се намира в сградата на Факултета по Аграрна икономика.

След приключване на обучението курсистите получават удостоверение или свидетелство за професионална квалификация.

Заповядайте при нас!

Тел. за връзка: 032/ 654 367