Проекти

BG 051P00013/3.1-02
Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите

PROSOLVA
Development of teacher’s problems solving methods at school

Проект 07-07
Разширяване на възможностите за объчение през целия живот чрез въвеждане на курсове (модули) за дистанционно обучение в Центъра за продължаващо обучение