Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите

BG 051P00013/3.1-02
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Проект „Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите”

Компонент 1 „Повишаване квалификацията и/или придобиване на нова професионална квалификация на учителите и педагогическите кадри в детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на образованието

Центърът за продължаващо обучение спечели конкурс на МОН за обучение на учители по тема „Стандарти на Общността. Опазване на околната среда. Хуманно отношение към животните и хигиена. Растителна защита” и тяхното приложение.

По Проекта в периода 9-11 октомври и 16-18 октомври 2009 ще бъдат обучени 100 директори и учители от професионални гимназии (агрономи, ветеринарни лекари и зооинженери, инженери-селскостопанска техника) в три направления:

 Стойност на проекта 30 700 лв.