Система за управление на качеството

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВО

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ

КОДЕКС НА ТРУДА

ЗАКОН за развитието на академичния състав в република България

ЗАКОН за висшето образование

ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

НАРЕДБА за държавните изисквания към съдържанието на oсновните документи, издавани от висшите училища

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"

НАРЕДБА № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

ПРАВИЛНИК за атестиране на научно-преподавателския, административния и техническия състав на Аграрен Университет - Пловдив 

КЛАСИФИКАТОР на областите на висше образование и професионалните направления

КЛАСИФИКАЦИЯ на специалностите на научните работници

ПРАВИЛНИК за дейността на Централната комисия по качеството

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО КАЧЕСТВОТО