Мобилност персонал

Уважаеми преподаватели и служители,

За да проведете мобилност по секторна програма Еразъм с цел преподаване или обучение /обмяна на опит/, е необходимо да подадете кандидатура в деловодството на АУ. Кандидатурата следва да има входящ номер. Кандидатури, които не са изведени в деловодството, се считат за нелегитимни.

Партньорски институции за преподавателски мобилности и мобилности с цел обучение за академична 2017-2018 г.

В списъка са описани партниращите институции, в които може да бъде проведена мобилност с цел преподаване и броя на мобилностите, договорени в двустранните споразумения. Финансираните от Центъра за развитие на човешките ресурси мобилности са значително по-малко.

Краен срок за подаване на кандидатурите за мобилност по Еразъм

за академична 2017-2018 г.  

21 декември 2017 г.

Селекцията на преподаватели и служители се извършва от университетска комисия, назначена със заповед на Ректора.

Критерии за селекция

Размер на финансирането за дневни и пътни разходи 

Мобилността на персонала с цел преподаване или обучение по програма Еразъм+ се осъществява на базата на билатерални (двустранни) споразумения, сключени между Аграрен университет и университети-партньори от държави, участващи в Еразъм. Максималната продължителност на мобилността, за която Аграрен университет е получил финансиране по програма Еразъм+, е 5 дни. Минималната продължителност е 2 дни.

Мобилността с цел преподаване трябва да съдържа минимум 8 учебни часа.

Ако сте решили да кандидатствате за мобилност с цел преподаване или обучение:

Подавате кандидатура в Офис Еразъм. В кандидатурата се описва учебната или работна програма на мобилността и приноса за университета.

Кандидатурата се разглежда от Университетска комисия, назначена от Ректора. Комисията представя протокол със селектираните преподаватели и служители в офис Еразъм към Център за международно сътрудничество.

За мобилност с цел преподаване се изготвя Mobility agreement for teaching, за мобилност с цел обучение се изготвя Mobility agreement for staff training на английски език.

Документът се подписва от приемащата институция и от Аграрен университет (от Зам.ректора по международна дейност). Подписаният от приемащата страна Mobility Agreement е достатъчно основание за стартиране на мобилността. 

Одобрените преподаватели или служители изготвят Доклад за командировка в чужбина. Докладът се съгласува с ръководител катедра и декан и се завежда в деловодството.

Преподавателят или служителят подписва Финансово споразумение по програма Еразъм за получаване на финансирането на мобилността, съгласно ставките по държави.

Проведената мобилност се отчита онлайн към Европейската комисия и с Доклад до Ректора на Аграрен университет.