Развитие на Академичния състав

ОБЯВИ за придобиване на НС и заемане на АД

ПРОЦЕДУРИ за за придобиване на НС и заемане на АД

Нормативни документи

Процедурни правила и документи за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности