Процедурни правила и документи за придобиване на Научни степени и заемане на Академични длъжности

Процедурни правила и документи за придобиване на Научни степени

Процедурни правила и документи за заемане на академични длъжности

Списък на документите, които се представят за разглеждане от КРАС