Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, млади учени

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”:Подкрепа за развитието на докторантите по научното направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, млади учени

Проект: Подкрепа за развитието на докторантите по научното направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности 

Водеща организация – Аграрен университет Пловдив

22.10.2008 - Работна среща по проекта

27.10.2008 - Представяне базите данни на CABI

09.01.2009 - Интернет ресурси на CABI

05.02.2009 - Представяне базите данни на ВИНИТИ

09.04.2009 - Работна среща по дейност 4

16.06.2009 - Работна среща с новозачислени докторанти

04.03.2010 - Пилотен курс за докторанти