Подкрепа за развитието на младите учени и постдокторанти

Подкрепа за развитието на младите учени и постдокторанти по научно направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности BG051PO001-3.3.04/17