Inno-Food SEE

„Изграждане на механизми в подкрепа на иновациите и повишаване на информираността относно потенциала на иновациите и научно-техническото развитие в хранителната промишленост в Югоизточна Европа”

Оперативна програма за транснационално сътрудничество"Югоизточна Европа 2007-2013"

Водеща организация: Институт по агробиотехнологии, Гърция

Ръководител на проекта за АУ: Чл.-кор. проф. дсн Й. Кузманова

Период: 01.04.2011-30.09.2013

Официален сайта на проекта - http://www.innofoodsee.eu/

 

ПАРТНЬОРИ

ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПАКЕТИ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 

СЪБИТИЯ