Научно-изследователска дейност

Основната изследователска дейност на катедрата по Физиология на растенията и биохимия е в следните области:
Като изследователска инфраструктура и научно оборудване Катедрата по физиология на растенията и биохимия се разраства  постоянно. Към катедрата има интегрирана и лаборатория за изследване на абиотичния стрес (линк). Изследователските проекти в катедрата се финансира главно от различни международни програми, Национален Фонд "Научни изследвания", както и Вътрешно Университетски фонд. В допълнение, Катедрата изпълнява физиологични и биохимични измервания по искане от страна на вътрешни и външни заявители. Екипът на катедрата си сътрудничи с други изследователски екипи от Софийския университет, изследователски институти от БАН, (Институт по физиология на растенията, Институт по ботаника), както и изследователски институти от Селскостопанска академия (Институт по овощарство- Пловдив, Институт на зеленчукови култури - Марица, Институт по растителни генетични ресурси - Садово). Регулярно се организират съвместни семинари и работни срещи за научни дискусии, обучение на млади учени и презентации. Учени и докторанти повишават квалификацията си чрез специализация в чуждестранни университети и изследователски центрове (Хаселтски университет, Белгия; Германския Национален изследователски институт за околна среда и здраве, Нов Университет – Лисабон и др.). Студенти бакалаври и магистри са включени в изследователската дейност на катедрата и активно участват в международни конференции.