Усъвършенстване на системата за управление в АУ

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-3.1.08
„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”

Проект № BG051PO001-3.1.08-0028

„Усъвършенстване на системата за управление
на Аграрен университет – Пловдив – гаранция за качество и конкурентоспособност”
 

Ръководител на проекта: Проф. д-р Христина Янчева

Обща стойност: 463047,60 лв.

Срок на изпълнение: 18.02.2013 г. – 17.08.2014 г. (18 месеца)