Guardians of Environment Framework: An Integrated Approach of Strategies for Prevention of Soil Pollution and Rehabilitation of Harmed Territories

  

ПАЗИТЕЛИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: ИНТЕГРИРАН ПОДХОД НА СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ПОЧВИТЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УВРЕДЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Проект №: SEE/D/0155/2.2/X

Акроним: GuardEn

South East Europe Transnational Cooperation Programme

Срок на реализация: 01/10/2012 - 30/9/2014

Партньори по проекта: Представители на България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватска.

                                   07-08 октомври 2013 София

 

Контакти:

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ
Гл. ас. д-р Виолета Дириманова: тел. 032 654 437, e-mail: violeta_dirimanova@yahoo.com

Доц. д-р Боряна Иванова: тел. 032 654 310, e-mail: borianaivanova@abv.bg

Интернет адрес: www.guarden.eu

Проведена работна среща по проект GuardEn

Обучение по проект GuardEn в Гърция

Координационна среща по проект GuardEn

АУ организира обучения по проект GuardEn

Проведени обучения по проект GuardEn

Предстояща конференция по проект GuardEn

Заключителна конференция по проект GuardEn

АУ участва в международна конференция по проект GuardEn