Правилник и дипломно приложение

Вътрешни правила за дейностите по програма Еразъм+ /приети от Академичен съвет с Протокол № 13 от 23 юли 2017 г./

Европейско дипломно приложение (Diploma Supplement)