КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Аграрният университет провежда обучение за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и за образователната и научна степен “доктор” за български и чуждестранни граждани. В Университета работят 233 преподаватели, от които 112 са професори и доценти.

Аграрният университет е акредитиран през 2013г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,29 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2019г.

Обучението на всички български и чуждестранни студенти се осъществява в четири факултета:

  1.     Факултет по агрономство
  2.     Факултет по лозаро-градинарство
  3.     Факултет по растителна защита и агроекология
  4.     Факултет по икономика

 

БАКАЛАВРИ
МАГИСТРИ
ДОКТОРАНТИ