AGRO_LESS

Официален сайт на проекта
 
Проект AGRO_LESS, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.

Обща цел на проекта

Общата цел на проекта е приемането на стратегическа референтна рамка в трансграничния регион за подкрепа на селското население при прилагането на практики в земеделието, които ограничават приходите от земеделска дейност (чрез торене, напояване и растителна защита), което води до намалено въздействие на агро-продуктите върху околната среда и подобрява качеството на селскостопанските продукти и стоки.

Очаквани резултати по проекта
Териториален обхват на услугите

Териториалният обхват на услугите е област Кърджали.

Целеви групи

Основните целеви групи, към които е насочен проектът, са както следва:

Обучение на земеделски производители от Кърджалийски регион, проведено на 26 и 27 ноември 2015 г. в Крумовград


             

Трета среща по проекта в Кавала, 7 септември 2015 г.

Презентация