Финансов отчет 2014

  1. Баланс на Аграрен университет за 2014г.
  2. Отчет за касово изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация
  3. Пояснителни сведения към годишния финансов отчет за 2014г.
  4. Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит