График за провеждане на вътрешни одити

График за провеждане на вътрешни одити за академичната 2017/2018 година

Централната комисия по качеството в АУ на свое заседание, проведено на 09.11.2017 г., с протокол № 25 прие график за тематични вътрешни одити по Факултети както следва: