Правилник за устройството и дейността на библиотеката при АУ – Пловдив

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ АУ-ПЛОВДИВ