Центрове и звена

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Длъжност, име

Tелефон E-mail
Ръководител
гл. ас. д-р Димка Хайтова +359 32 654 391 uic@au-plovdiv.bg
ksk@au-plovdiv.bg
Експерти
Албена Петкова +359 32 654 310 uic@au-plovdiv.bg
ksk@au-plovdiv.bg
Ваня гарова +359 32 654 310 uic@au-plovdiv.bg
ksk@au-plovdiv.bg
Вили Шопова
+359 32 654 250 uic@au-plovdiv.bg
ksk@au-plovdiv.bg
Лили Атанасова
+359 32 654 250 uic@au-plovdiv.bg
ksk@au-plovdiv.bg

ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ

Длъжност, име

Tелефон E-mail
Ръководител
проф. д-р Невенка Ганушева +359 32 654 384
+359 32 654 278
veni_plbg@abv.bg
Експерти
Костадинка Попова +359 32 654 278 cmd@au-plovdiv.bg
cmd@abv.bg
Цветанка Андреева +359 32 654 278 cmd@au-plovdiv.bg
cmd@abv.bg

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

Длъжност, име

Tелефон E-mail
Оперативен секретар
доц. д-р Иван Манолов
+359 32 654 386 manolov_ig@yahoo.com

ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Длъжност, име

Tелефон E-mail
Ръководител
проф. дсн Димитър Греков
+359 32 654 374 grekov@au-plovdiv.bg
Експерт    
Маргарита Танева +359 32 654 374 cpo@au-plovdiv.bg

ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Длъжност, име

Tелефон E-mail
Експерти
Дора Иванова +359 32 654 345 inter@au-plovdiv.bg
Руми Бакърджиева +359 32 654 346 rumi@au-plovdiv.bg
Анастасия Панчева +359 32 654 347 pancheva@au-plovdiv.bg

БИБЛИОТЕКА

Длъжност, име

Tелефон E-mail
Ръководител
Светла Куклева +359 32 654 320 library@au-plovdiv.bg

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО

Длъжност, име

Tелефон E-mail
Ръководител
Кирил Анастасов +359 32 654 360
+329 32 527 659
k.anastasov@abv.bg
 

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Длъжност, име

Tелефон E-mail
Ръководител
Георги Палагачев +359 32 654 499 cio@au-plovdiv.bg

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ВРЪЗКИ С БИЗНЕСА

Длъжност, име

Tелефон E-mail
Експерт
ас. д-р Теодора Паришева - Стоева +359 32 654 435  teodorastoeva@gmail.com

АГРОЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

Длъжност, име

Tелефон E-mail
Ръководител
проф. д-р Владислав Попов +359 32 654 254 vpopov_bg@abv.bg

УЧЕБНО-ОПИТНА ВИНАРСКА ИЗБА

Длъжност, име

Tелефон E-mail
Ръководител
Ламбрин Топузлиев +359 3115 34 36 lambrin_top@abv.bg

АКРЕДИТИРАН ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ

Длъжност, име

Tелефон E-mail
Ръководител
доц. д-р Красимир Трендафилов +359 32 654 392 trendafilovk@mail.bg
Експерти
За контакти: +359 32 654 467
+359 32 654 464