Научна дейност

Със своята разнообразна научноизследователска и внедрителска дейност Аграрният университет заема водещо място в развитието на селскостопанската практика. Стратегията за развитието на научноизследователската дейност в АУ- Пловдив се съобразява с традициите и опита в осъществяването на научните изследвания в Университета и степента на развитие на различните тематични направления. Тя е  насочена към решаване на проблеми на националното и регионално  развитие в контекста на общоевропейските и глобалните процеси.

Основните направления, по който се извършва научноизследователска работа са:

Генетични ресурси в растениевъдството и животновъдството и нови технологични решения  във връзка с глобалните промени в климата.

Опазване на природните ресурси и производство на безопасна земеделска продукция.

Устойчиви земеделски системи и развитие на селските райони.

Техника и съоръжения за производство на земеделска продукция иуправление на отпадъците.

Научноизследователската дейност на преподавателите от АУ Пловдив се осъществява в Учебно-опитната и внедрителска база. Тя е разположена на 185 ha в землището на Пловдив и край с. Брестник.

АУ-Пловдив разполага със съвременни  лаборатории и апаратура.

Акредитиран лабораторен комплекс за изпитване;
Лаборатория по растителни биотехнологии;
Лаборатория по микробиологични технологии;
Лаборатория за фотосинтетични анализи.

Регистър на студентите от ОКС "Бакалавър", разработващи дипломни работи