Предстоящи събития
  Начало » Катедри » Катедра Икономика » За Катедрата English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Катедра по Икономика

Катедра “Икономика” представлява основно структурно звено на Факултета по Икономика към Аграрен университет - Пловдив. Към началото на 2015 г. в катедрата работят девет преподаватели на основен трудов договор: един професор, трима доценти, двама главни асистенти и трима асистенти. През последните три години в катедрата са разработени и успешно защитени 5 докторски дисертации. Като научно и образователно звено катедрата е добре позната в страната и чужбина. Преподавателите поддържат активни контакти със свои колеги от сродни структури в почти всички европейски страни, Австралия, Нова Зеландия, САЩ.

История: След създаването през 1945 г. на Пловдивски държавен университет в гр. Пловдив и формирането на Агрономо-лесовъден факултет през 1947 г., в неговата структура е включена и катедра “Икономика и организация на селскостопанските предприятия”. В процеса на нейното развитие през 1963 г. се обособява и самостоятелна катедра “Икономика на селскостопанските предприятия”. След преобразуването на Висшия селскостопански институт през 2001 г. в Аграрен университет – Пловдив, и в съответствие с неговото развитие и организационно преструктуриране, тя е преименувана в катедра “Икономика”. Преподавателите от катедрата участват активно в учебната, научно-изследователска и международна дейност, която университета осъществява.

Учебната работа на катедрата включва извеждането на над тридесет учебни дисциплини в ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ и с чуждестранни студенти в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.
 
Водещи учебни дисциплини, преподавани от екипи на катедра „Икономика“ са: Микроикономика, Макроикономика, Икономика на труда, Аграрна икономика, Производствена икономика, Аграрна политика, Икономика на околната среда, Развитие на селските райони, Търговия с аграрни продукти, Световно аграрно стопанство, Ресурсна икономика и други. Катедрата участва активно в учебния процес провеждан във всички факултети на Аграрен университет - Пловдив. Преподаватели от катедрата са извеждали учебни дисциплини и изнасяли лекции в сродни европейски университети.

Колективът на катедра „Икономика“ е разработил и предлага три магистърски курса на български, руски и английски език. През последните пет учебни години широка популярност придоби магистърския курс „Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони“ („Европейски експерт по земеделие и селски райони“), от който успешно са се дипломирали четиринадесет курса редовно и задочно обучение. Успешната професионална реализация на завършилите курса студенти е гаранция за тяхната добра подготовка и високото качество на придобитите знания и способности. Значителна част от тях заемат отговорни позиции в държавната администрация, бизнеса и неправителствения сектор или успешно развиват собствени инициативи.

Особено внимание преподавателите от катедрата отделят на индивидуалната работа със студентите. За тази цел през 2006 г. към катедра „Икономика“ бе създадена Студентска група за научни изследвания. Важна е нейната роля за подобряване на професионалната подготовка на студентите от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър“ чрез участие в организирани и ръководени от преподаватели научни изследвания в областта на земеделието и селските райони. Съвместната работа в рамките на университетски, национални и международни проекти позволява на студентите от групата да придобият практически знания и умения в реална среда.

Научната работа на преподавателския състав, докторантите, дипломантите и студентите от групата за научни изследвания към катедрата е свързана с успешното участие в поредица от международни, национални и университетски проекти. Особено внимание заслужават проектите от пета, шеста и седма рамкови програми на Европейския съюз, както и изследванията финансирани от частни и държавни научни фондации. Основните теми, обект на изследване от научните екипи на катедрата са: закономерности, особености и резултати от трансформацията на аграрния сектор, предизвикателства, възможности и модели за устойчиво развитие на аграрния отрасъл, социален капитал и ролята на интегрираните институции за устойчиво развитие на земеделието и селските райони, социални и икономически проблеми свързани с развитието на необлагодетелстваните райони в страната, ефективност, конкурентни способности и адаптивен капацитет на българския аграрен сектор и други.

Постиженията на катедрата са свързани с организиране и участие с доклади на нейни представители в редица световни и европейски научни форуми. Особено значение за научното развитие на преподавателите от катедра „Икономика“ заемат конгресите на Световния кооперативен алианс, конференциите на Международната асоциация по фермерски системи, годишния форум „Зелената седмица” на Европа, конгресите на европейските аграрикономисти, ежегодните срещи, симпозиуми и конференции на икономистите еколози, специалистите по ресурси за обществено използване и други научни форуми.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас