Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Конкурс по нова научно-изследователска сесия на ЦНИ при АУ-Пловдив
30.01.2017
  ШРИФТ

На свое заседание от 25.01.2017 г. (Протокол № 1)
УС на Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост (ЦНИ)  при АУ-Пловдив реши:

ОБЯВЯВА
Научноизследователска сесия по следния график и приоритетни направления:


ГРАФИК
за провеждане на конкурс по нова научно-изследователска сесия на ЦНИ при АУ-Пловдив

Дейност Срок
 1  Заповед на Ректора на АУ-Пловдив за обявяване на нова конкурсна сесия 25.01.2017 г.
 2  Публикуване на системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, целево финансирани от държавния бюджет  30.01.2017 г.
 3  Слючване на допълнителни споразумения за текущи проекти
Списък на проектитe
 10.02.2017 г.
 4  Разработване и представяне на проектите в ЦНИ  06.03.2017 г.
 5  Класиране на проектите след представени рецензии  20.03.2017 г.
 6  Сключване на договори с работния колектив на нови проекти  27.03.2017 г.
 7  Междинен контрол на текущи проекти  юни – юли/ октомври 2017 г.
 8  Разработване на отчети по текущи проекти  12.2017–01.2018 г.
 9  Изработване на информационен лист за популяризиране на резултатите от научните проекти  02.2018 г.

ПРИОРИТЕТНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОДИНА

 • Генетични ресурси и нови технологични решения във връзка с глобалните промени в климата.
 • Опазване на природните ресурси и производство на екологични храни и продукти.
 • Устойчиви земеделски системи и развитие на селските райони.
 • Техника и съоръжения за производство на земеделска продукция и управление на отпадъците.

Предложенията за финансиране на научноизследователските проекти трябва да бъдат придружени с Протокол от Катедрен съвет. В протокола да бъде изрично упоменато и аргументирано как съответният проект ще съдейства за израстването на членовете на колектива. Съгласно Наредба № 3 ръководител на научноизследователския или творческия колектив е преподавател от държавното висше училище, който притежава образователната и научна степен „доктор" и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта.

Договорите за изпълнение са със срок от една до три години.

1. УС на ЦНИ реши през 2017 г. финансирането да се извършва в следните  утвърдени направления:

 • Финансиране на 3 интердисциплинарни проекта с годишно финансиране до 20 000 лв. По това направление ще се финансират по-големи колективи, включващи членове от няколко катедри, за решаване на по-значителни научни и научно-приложни проблеми. Проектното предложение трябва да бъде придружено от протокол на катедрата, в която е член ръководителят на колектива.
 • *Научноизследователска сесия за млади учени и нехабилитирани преподаватели;
 • Финансиране на текущите проекти, класирани през 2015 и 2016 г;
 • Инфраструктурни проекти за провеждане на качествени и конкурентноспособни научни изследвания;
 • Допълнителна финансова помощ към текущи научни проекти, финансирани от национални или международни научни организации в размер до 30% от отпуснатата субсидия (съгласно Наредба № 3 от 27.11.2015 г., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.);
 • Финансиране на прояви, свързани с художествено-творческа и научно-публикационната дейност;
 • Подкрепа на публикационната дейност;

2. УС на ЦНИ реши през 2017 г. освен изброените 6 да бъдат финансирани и  още 2 направления: Подкрепа на кариерното развитие на преподавателите от АУ - Пловдив и Подкрепа на докторски програми. Условията и редът за финансиране на проекти по това направление са:

 • В конкурса „Подкрепа на кариерното развитие на преподавателите от АУ - Пловдив” могат да участват преподаватели, които в предстоящите две години ще участват в конкурс за НД „професор“ или ще подготвят дисертационен труд за получаване на НС „доктор на науките“.

- Финансирането ще бъде в рамките до 6000 лева за 2 годишен период (до 3000 лева на година), като средствата ще бъдат използувани в съответствие с финансовия план на проектното предложение.
- Получилите финансовата подкрепа преподаватели поемат ангажимент в рамките на изпълнението на проекта да подготвят и представят за публикуване 3 научни публикации, не по-малко 2 от които с импакт фактор или импакт ранг.
- При неизпълнение на поетите ангажименти проекти с участието на неизправните преподаватели няма да бъдат финансирани през следващите 3 години.

 • В конкурса „Подкрепа на докторски програми” могат да участват докторанти от научните специалности „Природни и технически науки” и „Обществени науки”.

- Финансирането ще бъде в рамките до 1000 лева на година за докторантите от научна област  Природни и технически науки и до 500 лева за докторантите от научна област  Обществени науки, като средствата ще бъдат използвани в съответствие с финансовия план на проектното предложение

3. Средствата по проект 17-12 Подкрепа на публикационната дейност ще бъдат използвани за финансова подкрепа само на пуликации в списания и материали от международни конференции с импакт фактор или импакт ранг. Пълният списък на списанията с импакт ранг можете да намерите в сайта: http://www.scimagojr.com/index.php. Пълният списък на списанията с импакт фактор можете да намерите в сайта: http://www.citefactor.org/journal-impact-factor-list-2015.html Списък с част от съмнителните списания с фалшифицирана информация, в които не трябва да публикувате, можете да намерите в сайта http://scholarlyoa.com. Заявленията за кандидатстване по проект 17-12 трябва да бъдат адресирани до зам. ректора по научната работа и да бъдат придружини с документ, удостоверяващ, че статията е приета за публикуване. Максималният размер на финансовата подкрепа е 1000 лева и средствата могат да бъдат използувани за плащане на такса за публикуване в списание или в материали от международна конференция след окончателното приемане на доклада за публикуване, плащане на такса за правоучастие и частично финансиране на участие в международни конференции в страната и чужбина след окончателното приемане на доклада за публикуване. Отчитането на финансирането ще се извършва чрез представяне на отпечатък от публикацията.

Със средства на утвърдени от УС на ЦНИ проекти няма да бъдат финансирани такси за участие в научни конференции или такси за публикуване на статии, в които не участва оперативният ръководител на проекта.

4. В съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 от 27.11.2015 г. (Приложение 1) в договорите на започващите през 2016 г. проекти и в допълнителните споразумения по текущите договори ще бъде включено изискването за минимална публикационна активност както следва:

 • За проекти, започнали през 2016 и 2017 г. – в рамките на отчетния 3 годишния период на изпълнение на проекта да бъдат подготвени и дадени за печат не по-малко от 3 научни публикации, реферирани във вторични литературни източЦНИи (Scopus, Web of Science, Google Scholar, CABI, EBSKO, AGRIS и др.), поне 1 от които в списания с импакт фактор или импакт ранг. При проекти с продължителност 2 години - 2 научни публикации, поне 1 от които в  списания с импакт фактор или импакт ранг.
 • За проекти, започнали през 2015 г. – до приключване на договора да бъде подготвена поне 1 научна публикация, реферирана във вторични литературни източници (Scopus, Web of Science, Google Scholar, CABI, EBSCO, AGRIS и др.) освен вече публикуваните.

Крайният срок за представяне на копие от излезлите от печат публикации по т. 4  е една година след завършване на проекта!

* В съответствие с Наредба 3 от 27.11.2015 г. ръководители на проектни предложения могат да бъдат и нехабилитирани преподаватели с научна степен „доктор“ и доказана научна компетентност и опит.
** При неизпълнение на поетите ангажименти проекти с участието на неизправните преподаватели няма да бъдат финансирани през следващите 3 години.

УС на ЦНИ реши през 2017 г. финансирането на прояви, свързани с художествено-творческата, спортната и научната дейности на студентите да се извърши в 3 направления, по които ще бъдат обявени следните конкурси:

Конкурси: Сума за 2017 г. 
 Студентско научно творчество  4 000 лв;
 Художествено творческа дейност  4 000 лв
 Спортна дейност  3 000 лв

В научноизследователския и творчески колектив могат да се привличат преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети, както и студенти от АУ.

Ръководителите на новите проекти трябва да разработят проектните си предложения, съгласно изискванията на конкурсната сесия, като представят визията си за провеждането на конкурса и се съобразят със сроковете, посочени в графика. С предимство ще се класират проекти, в които е мотивирано участието на студентите от АУ.

Колективите, участващи в научно-изследователските проекти са длъжни да публикуват резултатите от изследванията. В материалите, които се публикуват във връзка с дадения проект задължително се отбелязва по кой проект са финансирани публикациите (№ и година на финансиране на проекта).

Със средствата по договорите за финансиране на проекти за научната дейност не се финансират разходи за дейности, които не са свързани с проекта:

 • закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати и други подобни;
 • закупуване на работно облекло;
 • за абонамент на вестници и неспециализирани списания;
 • за заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.;
 • за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения (с изключение на инфраструктурни проекти).

СИСТЕМА
за организиране и провеждане на конкурс за проекти, целево финансирани от държавния бюджет

Общи положения. Системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, финансирани с целево отпуснати от държавния бюджет средства, е разработена в съответствие с изискванията на ЗВО, ЗНСНЗ, Наредба № 3 от 27.11.2015 г., Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г. издадена от министъра на образованието и науката, която се издава на основание чл. 91а, ал. 2 от ЗВО и отменя Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (ДВ, бр. 73 от 2003 г.) и Правилника за дейността на Аграрен университет - Пловдив. Основна цел на системата е да създаде предпоставки за издигане нивото на научноизследователската работа в Университета чрез:

 • стимулиране на творческата активност на всеки член на колектива за участие в конкурси за разработване на научни и научно – приложни задачи;
 • осигуряване на достатъчно пълна, справедлива и компетентна оценка на резултатите от научноизследователската работа на членовете на колектива;
 • създаване на обективна база за управление и контрол на научноизследователската работа в Университета, финансирана с целево отпуснати от държавния бюджет средства.

Системата за организиране и провеждане на конкурса за проекти включва:

1. Показатели и критерии за избор и класиране на проектите;
2. Декларация от ръководителите на проекти;
3. Формуляри за представяне на новите проекти;

4. Сключване на договори за финансиране на проекти:

5. Проекти, целево финансирани от държавния бюджет за 2015, 2016 и 2017 г.

6. Популяризиране на резултатите от научно-изследователските проекти към ЦНИ (информационни листове).

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас