Центърът за продължаващо обучение към Аграрен университет Пловдив организира следните курсове

11.10.2016

П О К А Н А

Центърът за продължаващо обучение към Аграрен университет Пловдив организира следните курсове през  месеците октомври, ноември и декември 2016 г.:

Курс по „Професионален потребител на продукти за растителна защита” – от 18 ноември 2016 г. Цена на курса – 350 лв.

Съгласно чл. 83 от Закона за защита на растенията всички дистрибутори, консултанти и професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба трябва да притежават сертификат издаден от директора на БАБХ.  Аграрният университет има одобрена програма за обучение от БАБХ за такива лица, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита” или „Растениевъдство”.

Курс по „Агроекология” – от 5 декември 2016 г. Цена на курса – 350 лв.

Курсът отразява нуждата от по-детайлно запознаване на различните групи от населението с теми от стратегическо значение за устойчивото развитие на селските райони – базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието; Законодателство в биологичното земеделие; Преход към биологично производство; Въведение в биологичното земеделие – основни методи за производство. Курсът е необходим за обучение на лица, които кандидатстват по европейски програми и отпускане на субсидии по агроекологични плащания.

Курс по „Фумигация” -  от 5 декември 2016 г. Цена на курса – 600 лв.

Курсът е предназначен за лица, които ще извършват газова дезинсекция и дератизация в затворени помещения /складове, силози, оранжерии; архивни фондове; музейни експозиции/, транспортни средства, открити площи срещу почвени вредители и др.

Курс по „Пчеларство, развъждане и производство на пчелни майки и рояци”  -  от 23 ноември 2016 г. Цена на курса – 350 лв.

Изнесено обучение в Нова Загора
Обучение в Аграрен университет

Курсът съдейства за доизграждане на обучаващия се като специалист в областта на пчеларството. Ще се усвоят знания за общите и специфичните биологични особености на размножаването при медоносната пчела, съвременни методи за изкуствено отглеждане на пчелни майки и производство на изкуствени рояци; условия за отглеждане на пълноценни пчелни майки; методи за отглеждане и др.

Курс по ISO 9001 – от 18 ноември 2016 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

За контакти и записвания:

Директор на Центъра – проф. дсн Димитър Греков -  GSM 0887561467

Гл. Експерт – Маргарита Танева – GSM 0884196500
Стационарен телефон – 032/654-367

Записването може да се извърши по телефон или на място. При приключване на курса се получава Удостоверение за допълнителна квалификация.