Провеждане на междинен контрол на проекти, финансирани от ЦНИ към АУ-Пловдив

19.06.2017

Във връзка с провеждането на междинен контрол на част от текущите проекти, разработвани към ЦНИ, на 15.06.2017 г. членовете на Управителния съвет посетиха опитите, провеждани в УОВБ (Ягодовско шосе) –кат. Земеделие и хербология, кат. Фитопатология, кат. Генетика и селекция и Лабораторията по растителни биотехнологии.

№ на проекта Заглавие на проекта  катедра  Научен р-л/
Оперативен р-л:
 08-17  Хербицидна фитотоксичност при слънчоглед, рапица и обикновена тиква и възможности за преодоляването й чрез биостимуланти и листни торове  Земеделие и хербология  гл. ас. д-р А. Митков/
ас. д-р Д. Балабанова
 10-17  Установяване на ISSR и локус-специфични маркери, свързани с гени за устойчивост към мрежести петна (Pyrenophora teres Drechs) при ечемик (Hordeum vulgare, L.)  Генетика и селекция  доц. д-р Марина Марчева/
гл. ас. д-р Силвия Василева
 12-17  Интегрирано управление на болести при зърнено-житни култури  Фитопатология  гл. ас. д-р Зв. Желев/
гл. ас. д-р М. Каймаканова

Ръководителите на проектите представиха на място извършената до момента работа посочиха  очакваните  научни резултати за периода. Членовете на УС на ЦНИ изразиха задоволство от направения преглед и отбелязаха, че  всички посетени опити се извеждат на високо агротехническо ниво и можем да очакваме интересни научни резултати.