Отчети за научноизследователска дейност

06.11.2017


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че отчитането на научноизследователските проекти, които се разработват към ЦНИ,  ще се проведе по следния график:
Отчетите трябва да се предадат в ЦНИ, на хартиен носител в 1 екземпляр (за проекти I и II финансова година (до 15 януари 2018 г.) и в 2 екземпляра - III финансова година (до 15 декември 2017 г.).

Към всички отчети трябва да се представят допълнително на хартиен носител:
Проектите от I и част от проекти ІІ финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ  по предварително обявен график на 29.01.2018 г. /понеделник/.  Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на ЦНИ.

Проектите на част от ІІ и ІІІ финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ по предварително обявен график на 30.01.2018 г. /вторник/. Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на ЦНИ.
ГРАФИК за представяне на отчети по научно-изследователски проекти, разработвани към ЦНИ при АУ-Пловдив
 
 
Дейност и документи Срок
1 Изпращане на ел. поща на ЦНИ на Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3 + Информационен лист  за всички проекти, разработвани към ЦНИ  до 11.12.2017г.
ЦНИ, nic_au_plovdiv@abv.bg
2 Предаване на отчети по научно-изследователски проекти за III финансова година на хартиен носител (в 2 екземпляра), Протокол от Заседание на КС, Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3  и Информационен лист     до 15.12.2017 г.
ЦНИ
3 Отчети по научно-изследователски проекти за I и ІІ финансова година  на хартиен носител (в 1 екзепляр), Протокол от Заседание на КС, Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3  и Информационен лист     до 15.01.2018г.
ЦНИ
4 Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти за I и част от ІІ финансова година /по график/   Заседателна зала на АУ, 29 януари 2018 г.
8,30 часа
5 Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти на част от  II и III финансова година   Заседателна зала на АУ, 30 януари 2018 г.
8,30 часа
 
Финансовите средства по проектите трябва да бъдат отчетени до 2 декември 2017 г. в ЦНИ, при Мария Механджийска!

Проектите трябва се докладват от оперативните ръководители. Желателно е присъствието на всички членове от научния колектив.

За справки и въпроси – Надя Кировска - тел. 427