Предстоящи събития
  Начало » Факултети » Специалности » Биологично земеделие English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството
Биологично земеделие
Бакалаври

Специалността Биологично земеделие подготвя специалисти със задълбочени познания относно принципите, методите и практиките на Биологичното земеделие в България и Европа.

Обучението е свързано с оптимално съчетаване на дисциплини отразяващи разнородни аспекти на съвременното земеделие.

Програмите по отделните дисциплини дават възможност за съчетаване на лекционен /теоретичен/ материал с практическа дейност осъществена чрез посещение на биологични ферми, биологични преработвателни предприятия и търговски организации на биологични продукти и др.

Основната образователна цел е студентите да получат:

  • Фундаментални теоретични знания и практически умения по биологично земеделие;
  • Умения и компетенции за възстановяване и подържане на биологичното равновесие в агроекосистемите, почвеното плодородие, използване на агротехниката и опазване на околната среда от замърсяване;
  • Подготовка в изграждането им като консултанти, ръководители и организатори на експерти и производствени процеси;
  • Компетенции за прилагане на Европейските старндарти за производство и съхранение на биологична продукция, като необходимо изискване за висококачество и безопасност на продукцията и храните

Профилиращи дисциплини: Хранене на растенията и поддържане на почвеното плодородие,Екологосъобразни сеитбообръщения, Агроекология и управление на агроекосистемите, Екологично законодателство, Биологични методи и средства за растителна защита, Структура и стопанисване на биологичната ферма,Биологично растениевъдство и биологично фуражопроизводство, Биологично овощарство, Биологично  зеленчукопроизвоство , Биологично животновъдство, Стандартизация и означаване на биологично производство.

Студентите завършили специалността Биологично земеделие,  ще могат да намерят реализация в консултантски организации на национално, областно и регионално ниво, структурите на Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие”, на все по-увеличаващия се брой биологични производствени и преработвателни структури, както и в новосформираните научно-изследователски и преподавателски колективи в структурите на Министерство на образованието, БАН, технологични и търговски фирми и др.

Преподавани Дисциплини:
Агроекология и управление на агроекосистемите ; Агролесовъдство в биологичните ферми ; Биогорива и екологични ползи ; Биологични методи и средства за растителна защита ; Биологично бубарство ; Биологично животновъдство ( I част) ; Биологично животновъдство ( II част) ; Биологично зеленчукопроизводство ; Биологично лозарство ; Биологично овощарство ; Биологично производство на полски и фуражни култури ; Биологично пчеларство ; Биоразнообразие и биоресурси ; Биохимия ; Ботаника (I част) ; Ботаника (II част) ; Вредни акари по културните растения ; Възобновяеми енергийни източници ; Генетика и селекция ; Геодезия и земеустройство ; Гъбарство ; Европейска аграрна политика ; Екологичен мониторинг ; Екологично законодателство ; Екология на ландшафта и биологично земеделие ; Екология на микроорганизмите ; Екологосъобразни сеитбообръщения ; Замърсяване и опазване компонентите на околната среда и въздействие върху екосистемите ; Зоология ; Икономика на околната среда ; Инструментални методи за анализ ; Информатика ; Климатология и хидрология ; Лечебни, ароматни и вкусови растения ; Маркетинг на биологична продукция ; Математика ; Мелиорации и устойчиво земеползване ; Механизация в биологичното земеделие ; Микробиални биотехнологии ; Микробиология ; Обща икономическа теория ; Обща химия ; Опитно дело и биометрия ; Оползотворяване на селскостопански отпадъци ; Органична химия ; Орнитология ; Основи на биологичното винарство ; Основи на екологията ; Основи на земеделие и херботология ; Подходи за пречистване на агроекосистемите ; Почвознание и почвена екология ; Преработка на биологично мляко и месо ; Растителна защита ( I част) ; Растителна защита (II част) - Ентомология ; Ремедиация на почви ; Следберитбена физиология ; Стандартизация и означаване на биологичното производство ; Статистика ; Структура и стопанисване на биологичната ферма ; Съхранение и безопасност на земеделски продукти и храни ; Съхранение и окачествяване на растениевъдна продукция ; Управление на биологичните стопанства ; Физика с основи на биофизиката ; Физиологична екология на растенията ; Физиология на растенията ; Физическо възпитание и спорт ; Философия ; Фирмено управление и контрол ; Фитопатология ; Фиторегулация ; Хранене на растенията и поддържане на почвеното плодородие ; Цветопроизводство ; Чужд език

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2014 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас