Предстоящи събития
  Начало » Факултети » Специалности » Биологично земеделие English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Биологично земеделие
Бакалаври

Специалността Биологично земеделие подготвя специалисти със задълбочени познания относно принципите, методите и практиките на Биологичното земеделие в България и Европа.

Обучението е свързано с оптимално съчетаване на дисциплини отразяващи разнородни аспекти на съвременното земеделие.

Програмите по отделните дисциплини дават възможност за съчетаване на лекционен /теоретичен/ материал с практическа дейност осъществена чрез посещение на биологични ферми, биологични преработвателни предприятия и търговски организации на биологични продукти и др.

Основната образователна цел е студентите да получат:

  • Фундаментални теоретични знания и практически умения по биологично земеделие;
  • Умения и компетенции за възстановяване и подържане на биологичното равновесие в агроекосистемите, почвеното плодородие, използване на агротехниката и опазване на околната среда от замърсяване;
  • Подготовка в изграждането им като консултанти, ръководители и организатори на експерти и производствени процеси;
  • Компетенции за прилагане на Европейските старндарти за производство и съхранение на биологична продукция, като необходимо изискване за висококачество и безопасност на продукцията и храните

Профилиращи дисциплини: Хранене на растенията и поддържане на почвеното плодородие,Екологосъобразни сеитбообръщения, Агроекология и управление на агроекосистемите, Екологично законодателство, Биологични методи и средства за растителна защита, Структура и стопанисване на биологичната ферма,Биологично растениевъдство и биологично фуражопроизводство, Биологично овощарство, Биологично  зеленчукопроизвоство , Биологично животновъдство, Стандартизация и означаване на биологично производство.

Студентите завършили специалността Биологично земеделие,  ще могат да намерят реализация в консултантски организации на национално, областно и регионално ниво, структурите на Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие”, на все по-увеличаващия се брой биологични производствени и преработвателни структури, както и в новосформираните научно-изследователски и преподавателски колективи в структурите на Министерство на образованието, БАН, технологични и търговски фирми и др.

Преподавани Дисциплини:
1. Избираеми дисциплини - Биологично земеделие ; 2. Факултативни дисциплини - Биологично земеделие ; Агроекология и управление на агроекосистемите ; Агролесовъдство в биологични ферми ; Биологични методи и средства за растителна защита ; Биологично животновъдство I част ; Биологично животновъдство II част ; Биологично зеленчукопроизводство ; Биологично лозарство ; Биологично овощарство ; Биологично производство на полски и фуражни култури ; Биологично пчеларство ; Биоразнообразие и биоресурси ; Биохимия ; Ботаника I част ; Ботаника II част ; Висша математика ; Генетика и селекция ; Европейска аграрна политика ; Екологичен мониторинг ; Екологично законодателство ; Екологосъобразни сеитбообръщения ; Ентомология - БЗ ; Замърсяване и опазване на компонентите на околната среда и въздействие върху екосистемите ; Зоология ; Климатология и хидрология ; Маркетинг на биологична продукция ; Механизация в биологичното земеделие ; Микробиология ; Неорганична и аналитична химия ; Оползотворяване на селскостопански отпадъци ; Органична химия ; Основи на екологията ; Основи на земеделието с хербология ; Подходи за пречистване на агроекосистемите ; Почвознание и почвена екология ; Растителна защита I част - Фитопатология ; Растителна защита II част - Ентомология ; Стандартизация и означаване на биологичното производство ; Структура и стопанисване на биологичната ферма ; Съхранение и безопасност на земеделските продукти и храни ; Управление на биологичните стопанства ; Физика с основи на биофизиката ; Физиология на растенията ; Хранене на растенията и поддържане на почвеното плодородие ; Чужд език

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас