Колекции

Комплектуването на библиотечните колекции е съобразено с академичния профил на университета, с потребностите и съвременните изисквания на учебния процес.

Библиотеката предоставя  на своите читатели библиотечен  фонд от около 197 000 тома научни издания - книги, справочни материали, учебници, научна периодика, CD.

Библиотечни колекции:

Книги – включва монографии, сборници, доклади от научни конференции и симпозиуми, учебници и учебни помагала с научен и научно-популярен характер. Характеризира се с езиково разнообразие, включващо издания на български, английски, френски, немски, испански, италиански, руски, латински и други езици.

Периодични издания – състои се от български и чуждестранни списания, вестници, годишници.

Справочни издания – обхваща общи и специални енциклопедии, терминологични речници и справочници в различни области на знанието, езикови, двуезични и многоезични речници, наръчници и други издания със справочен характер.

Дипломни работи и Дисертации – събира и съхранява защитени дипломни работи по образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“, както и дисертации за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“.

Университетски издания – включва всички издания издадени от АИ на университета.

Персонални колекции – състои се от издания, дарени от видни учени в областта на аграрните науки, някои от които са преподаватели от АУ. Те са дарени лично от тях или техни наследници на университета. Това са: проф. Димитър Атанасов, доц. Георги Стойчев, доц. Лилия Маджирова, проф. Иван Чиликов, Русин Филипов, проф. Георги Канарев, проф. Кръстю Кръстев, проф. Иван Ковачев, проф. Иван Дечев, проф. Георги Койнов, проф. Георги Стайков, проф. Марин Дириманов, проф. Георги Сенгалевич, проф. Тодор Матев, проф. Илия Чешмеджиев, доц. Мария Дойкова, проф. Стойчо Каров. 

Редки и ценни издания – включва документи с ограничен тираж, стари книги и периодика от 1878-1944, книги на редки езици в областта на аграрните науки.

Електронни ресурси  - годишен абонамент на специализирани бази данни, електронни научни международни списания, дигитална библиотека.