Аграрен маркетинг

Настоящият курс по "Маркетинг" е насочен към изучаването на основните въпроси, методите и подходите за ефективно разработване и прилагане на маркетинговия подход на управление. Студентите се запознават със същността на маркетинговия процес на управление, с основните методи за анализ на бизнес средата и как да използват регионалните предимства при формиране на маркетингова стратегия.

Като основа за изучаване на курса се явяват главно знанията по дисциплините Микроикономика, Регионална икономика и Основи на управлението.

Практическите занятия са насочени изцяло към разработването на маркетингов план с цел усвояване приложението на методите използвани при маркетинговото планиране.
Получените знания по дисциплината „Маркетинг” ще помогнат на студентите да прилагат маркетинговия подход в управлението на стопанските и публичните организации.