Аграрен мениджмънт

Аграрен мениджмънт е икономическа дисциплина с ясно изразена практическа насоченост, която обслужва управленската, счетоводната и финансовата дейност на предприятията от аграрния бизнес. Тя се основава на усвоените знания от фундаменталните икономически дисциплини и включва теоретико-методологически и практико-приложни въпроси на модерният аграрен мениджмънт.

Дисциплината дава познания за същността, съдържанието и методите на аграрния мениджмънт, за подходите при рационалното управление на аграрното производство и на заетите в него трудови ресурси. Изучават се въпросите за съдържанието на управленческия процес, етапите на вземането на управленско решение и видовете решения, както и стилът и методите на ръководство на мениджъра. Дисциплината предлага практическа интерпретация на икономическите принципи, пречупени през спецификата на селскостопанското производство.

Обучението по аграрен мениджмънт съдействува за формирането на студента като висококвалифициран мениджър, способен да взема ефективни управленски решения в бизнеса.