Агрометеорология

Агрометеорологията е приложна екологична наука, която изучава метеорологичните, климатичните и хидрологичните условия на средата в тяхното взаимодействие с обектите и процесите на земеделското производство. Изучаването на абиотичните условия на еколого-климатичната среда с оглед на фермерството не е обект на нито една друга агрономическа наука.

Дисциплината е целенасочена към ефективното и пълноценно използване  на агроклиматичните ресурси на Българияс оглед на екологичното земеделие. Тя формира съвременен еколого-производствен мироглед,основан на охранно-преобразувателния подход към природните процеси при постигане целите на земеделието.  
Основа е за  изучаване на другите агрономически науки - растениевъдни, агротехнически, мелиоративни, растително-защитни, животновъдни и др.