Агрохимия

Лекциите по агрохимия са съобразени със съвременните теоретични и практически достижения на агрохимията като научна основа  за хранене и торене на растенията в условията на биологичното земеделие. При разглеждането на основните въпроси се използват знанията от сродните дисциплини - почвознание, биохимия и физиология на растенията без да се дублират, което дава възможност за надграждане на материала и получаване на информация за правилното използуване на промишлените и органичните торове. Засилено е вниманието към екологичните основи на агрохимията и знанията за разработване на екологосъобразни системи на торене, осигуряващи запазване и повишаване на почвеното плодородие, количеството и качеството на продукцията и опазване на околната среда. Разгледани са възможности за ограничено използване на промишлени торове и засилване на ролята на органичните торове. Засягат се въпросите за устойчиво използване на земите. Получените знания по агрохимия са основа за по-пълно усвояване на материала в основните дисциплини като растениевъдство, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство и др.