Агрохимия и торене

Лекциите по агрохимия са съобразени със съвременните теоретични и практически достижения на агрохимията като научна основа за хранене и торене на растенията в условията на развито земеделие. При разглеждането на основните въпроси се използват знанията от сродните дисциплини - почвознание, биохимия и физиология на растенията без да се дублират. В лекционният материал се обръща по-сериозно внимание на минералното хранене на растенията – усвояването на хранителните елементи, техните трансформации от минерални в органични съединения. Разглежда се нуждата на растенията от хранителни елементи през различните периоди от тяхното развитие, както и смущенията в растенията предизвикани от недостиг или излишък на различните хранителни елементи. Изучават се основните принципи при торенето на различните земеделски култури с промишлени и органични торове. Обръща се внимание на хидропонното отглеждане на растенията, на съставянето и балансирането на хранителни разтвори.