Административно право и административен процес

Дисциплината „Административно право и административен процес” е една от основните юридически дисциплини и има за цел да даде знания на магистрантите за правната организация и функциониране на държавното управление, за методите и формите на административната дейност, контрола върху нея, за отговорностите и защитата на правата и интересите на различните субекти на правото в процеса на държавното управление. Учебната програма е съобразена напълно с развитието на административното право като правен отрасъл на съвременния етап.