Анатомия и морфология на растенията

С дисциплината Анатомия и морфология на растенията се дават основни познания по цитология, анатомия и морфология на растенията, които са основополагащи за усвояването на специализираните агрономически дисциплини. Студентите получават знания за структурата на клетката, морфологичния и анатомичния строеж на вегетативните и генеративните органи на растенията, начините на размножаване на растенията и формирането на плодовете и семената, както и на адаптивните стратегии на растенията към условията на околната среда. Като фундаментална биологична наука Анатомията и морфологията на растенията има огромно практическо и теоретично значение в областта на агрономическите науки свързано с формирането на правилен естественонаучен мироглед на студентите.