Банково и застрахователно дело

Дисциплината “Банково и застрахователно дело” представлява специфичен аспект от икономиката, необходим за професионалната дейност на съвременните икономически кадри.

Курсът на обучение по дисциплината „Банково и застрахователно дело” е съобразен с общо икономическите знания, които студентите получават. Обхваща: запознаване със спецификата на банковата дейност, функциите и ролята на централната и търговските банки, видове банкови сделки, икономически анализ на дейността на банковите институции. В него особено място е отделено на практическите умения и задълбочени познания на действащата законова уредба на страната.

Обучението по “Банково и застрахователно дело” има за цел студентите да получат необходимите теоретични знания и практически умения за работа в банковите институции; действащо законодателство, оформление на банковите документи, подготовка на икономическата обосновка за получаване на кредита, преценка на доходността от различни банкови сделки, анализ на дейността на банковата институция и др.