Биологична растителна защита

Отрицателните последствия от химичната борба, свързани с нарушаване на биологичното равновесие в агроценозите, замърсяване на околната среда с пестициди и др. могат напълно да се елиминират чрез прилагане на биологична растителна защита като природно явление и като човешка дейност. Знанията за това магистрите ще получават от дисциплината Биологична растителна защита. Тя изучава основните закономерности в биологичното регулиране и процесите, които ги управляват; паразитни и хищни видове насекоми и ентомопатогенни микроорганизми, които регулират популациите на вредните насекоми, акари и нематоди; биологично-активните вещества и методи на стерилизация на насекомите, използвани в растителната защита; методи на развъждане на ентомофагите и акарофагите и начини за приложението им и други въпроси, свързани с опазване на културите от вредители и природата от замърсяване с пестициди.